Stawki za egzaminy - 2019 rok

Stawki za egzaminy – 2019 rok

W dniu 18.01.2019 r. nastąpiła aktualizacja stawek obowiązująca na cały 2019 r.

Opłaty za egzaminy wynoszą: mistrzowski 30 %, czeladniczy 15 %, sprawdzający 5 %, liczone od podstawy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Za egzamin poprawkowy ustalono opłaty w wysokości 50 % stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.

Od 18 stycznia 2019 r. podstawą wyliczenia właściwych opłat za egzaminy jest kwota 5.071,25 zł . Nowe stawki opłat zostały zaokrąglone zgodnie z zasadą przyjętą w art. 63 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ordynacja podatkowa.

Nowe stawki opłat za egzaminy od 18 stycznia 2019 r. wynoszą:

Egzamin czeladniczy 761 zł
Egzamin mistrzowski  1521 zł
Egzamin sprawdzający 254 zł
Egzamin poprawkowy – 50% stawek dla egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego
381 zł
761zł
Duplikat świadectwa czeladniczego (opłata w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu) 26 zł

Świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski i zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego wydawane są bezpłatnie.

Legalizacja świadectwa czeladniczego odbywa się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego. Za legalizację pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. W 2019 r. opłata ta wynosi 26 zł.

Związek Rzemiosła Polskiego, na stronie www.zrp.pl, będzie ogłaszał wysokość opłat za poszczególne rodzaje egzaminów – opłaty te dotyczą wszystkich Izb.

Opłaty nie dotyczą działalności komercyjnej izby rzemieślniczej, mają charakter opłat urzędowych i są przeznaczone na utrzymanie bazy technicznej i organizacyjnej, niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia egzaminów z zachowaniem właściwych standardów.