Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Rada Rynku Pracy dokonała podziału pomiędzy województwa limitów środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2019, co pozwala na rozpoczęcie przez województwo działań związanych z podziałem przyznanych środków pomiędzy powiaty. Kwota na działania określone w art. 69a ust.2 dla PUP dla województwa dolnośląskiego na rok 2019 wynosi 13 587 000 zł. Informacja o podziale środków została opublikowana na stronach internetowych publicznych służb zatrudnienia.

Przyjęto, że w roku 2019 obowiązywać będą następujące priorytety wydatkowania środków KFS:

  • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile pojęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu
  • Wsparcie kształcenie ustawicznego osób po 45 roku życia.

Priorytety podziału rezerwy KFS 2019:

  • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników CIS,KIS,WTZ;
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;

Kto może skorzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

W jaki sposób pracodawca ma starać się o pomoc na sfinansowanie kształcenia ustawicznego?

Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego (art.69b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia).

Powiatowy urząd pracy publikuje opracowany formularz wniosku dla pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS i udostępnia go na swojej stronie internetowej. Wniosek może być złożony w formie papierowej w odpowiedzi na ogłoszony nabór.

Szczegółowy sposób i tryb przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków KFS określa rozporządzenie MRPiPS w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 

Szczegółowe informację można uzyskać w każdym powiatowym urzędzie pracy na terenie województwa dolnośląskiego lub

w  Wydziale Analiz i Statystyki Rynku Pracy

tel.71 39 74 298

[email protected]

http://www.dwup.pl/asset/images/files/Wytyczne%20MPiPS/Krajowy%20Fundusz%20Szkoleniowy%2C%20tr%C3%B3jstronne%20umowy%20szkoleniowe.pdf