Dofinansowanie kształcenia młodocianych

Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 oraz 949) dofinansowanie kosztów przygotowania młodocianego pracownika w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy w danym zawodzie udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Pracodawca ubiegający się na podstawie art. 122 ust 7 cytowanej wyżej ustawy Prawo oświatowe o dofinansowanie kosztów przygotowania młodocianego pracownika do określonego zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy w zawodzie, składa wniosek do jednostki samorządu, właściwej dla miejsca zamieszkania młodocianego pracownika, załączając do niego następujące dokumenty:

  1. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne wymienione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 roku Nr 244, poz. 1626 oraz z 2015 r. poz. 1183), poświadczone za zgodność z ich oryginałami,
  2. kserokopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania go do zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy w zawodzie, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
  3. kserokopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu czeladniczego lub potwierdzającego kwalifikacje w określonym zawodzie, wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,
  4. zaświadczenie i protokół z egzaminu sprawdzającego przeprowadzonego po zakończeniu okresu przyuczenia młodocianego pracownika do wykonywania określonej pracy w zawodzie lub zaświadczenie o zdaniu przez młodocianego pracownika egzaminu sprawdzającego wystawione przez Izbę (w przypadku kiedy pracodawca jest rzemieślnikiem).

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U z 2016 r. poz. 1808 i 1948),  podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany, poza wymienionymi wyżej dokumentami, przedstawić podmiotowi udzielającemu pomocy (w tym przypadku jednostce samorządu terytorialnego właściwego dla miejsca zamieszkania młodocianego pracownika, zgodnie z art. 122 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe) dodatkowo następujące dokumenty:

  1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  2. informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. Informacje dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej winny być przedstawione w wypełnionym formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.).

Jednocześnie zachęcamy się do zapoznania się z wyjaśnieniami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącymi przyznawania pomocy publicznej de minimis:

http://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq1845