Dokumenty do pobrania egzamin czeladniczy

Przystąpienie do egzaminu czeladniczego poprzedza złożenie wymaganych dokumentów, wyszczególnionych w Rozporządzeniu MEN z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Prosimy o przejście do zakładki Egzaminy czeladnicze w celu zapoznania się z procedurami składania dokumentów.

Załączniki do wniosku ( dotyczy wszystkich kandydatów):

  • Jedną fotografię (aktualna, podpisana, format legitymacyjny), zabezpieczoną (koperta, folia).
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin, która wynosi 969,46 Bez dokonania opłaty za egzamin i dostarczenia potwierdzenia, wniosek nie będzie rozpatrywany. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby zdającej oraz nazwę zawodu, NIP pracodawcy. Druk opłaty -CZELADNIK

I. Młodociani pracownicy.

Komplet dokumentów, który pracodawca składa w odpowiednim cechu lub bezpośrednio w Izbie, jeśli nie jest członkiem cechu:

1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego    
2. świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, lub

świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu, lub

oświadczenie mistrza szkolącego o przygotowaniu teoretycznym kandydata do egzaminu

Zaświadczenie o ukończeniu nauki u pracodawcy

Oświadczenie o odbyciu kształcenia praktvcznego – nauka w formie warsztatów

Oświadczenie pracodawcy o przygotowaniu teoretycznym młodocianego – forma nauki pozaszkolna

 
3. umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz
zaświadczenie ukończenia nauki zawodu wystawione przez pracodawcę i potwierdzone przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu)
 Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem – 2018 UWAGA! Jeśli nauka zawodu odbyła się u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy,
a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie odbytej nauki zawodu

 

II. Kandydaci z wolnego naboru.

Komplet dokumentów, który kandydat składa w Izbie. Wymagane są oryginały dokumentów w celu ich uwierzytelnienia. Typ składanych dokumentów różni się w zależności od przebytej ścieżki edukacyjnej i nabytego doświadczenia zawodowego. Szczegółowe informacje zawarte są w zakładce Egzaminy czeladnicze.

  1. wniosek – czeladnik +klauzula RODO 
  2. Świadectwo ukończenia szkoły.
  3. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu.
  4. Zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych.
  5. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba zdaje egzamin.
  6. Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin lub zaświadczenie zdania egzaminu sprawdzającego po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych.