„Aktywność społeczno-zawodowa gwarantem sukcesu”

Lubuska Izba Rzemieślnicza w Gorzowie Wlkp.  realizuje projekt pt. „Aktywność społeczno-zawodowa gwarantem sukcesu” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

CEL PROJEKTU: Zwiększenie aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej 30 (18K/12M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w szczególności z powodu długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności, niesamodzielności ze względu na wiek, młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, os. opuszczające zakłady karne, os. bezdomne) z obszarów wiejskich województwa lubuskiego w okresie od 01.02.2023 do 30.09.2023  w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby.

ZAKRES PROJEKTU: W ramach projektu objęte wsparciem zostaną osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Każdy uczestnik projektu otrzyma kompleksowe wsparcie m.in. w zakresie zdiagnozowania potrzeb w ramach: indywidualnie opracowanej ścieżki reintegracji, warsztatów kompetencji społecznych, wsparcia pracownika socjalnego, wsparcia asystenta rodziny, wsparcia psychologa, szkoleń zawodowych,  staży i pośrednictwa pracy. Wsparcie kierowane do uczestników projektu będzie zakładać obowiązkowe przeprowadzenie indywidualnej diagnozy społeczno-zawodowej dla każdego uczestnika projektu i dostosowanie do jej wyników wsparcia aktywizującego zawodowo i społecznie.

EFEKT PROJEKTU: Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO Lubuskie 2020 dzięki: osiągnięciu wskaźników efekt. społ. na poziomie min. 34% dla osób z niepełnosprawnościami i 34% dla osób z innych grup; wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie 12% w przypadku osób z niepełnosprawnościami i 25% w przypadku pozostałych grup; podniesieniu kompetencji lub nabyciu kwalifikacji w grupie min. 80% uczestników projektu; znalezieniu zatrudnienia przez min. 14% uczestników projektu w okresie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie; co najmniej 42,5% uczestników będzie poszukiwało pracy w okresie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie.

W ramach projektu realizowane będzie wsparcie oraz działania z zakresu:

Opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji (30 osób)

Wsparcie asystenta rodziny (5 osób)

Wsparcie pracownika socjalnego (27 osób)

Szkolenia dotyczące rozwoju kompetencji kluczowych – społecznych (30 osób)

Szkolenia zawodowe (30 osób)

Staże zawodowe (18 osób)

Pośrednictwo pracy (30 osób)

Wsparcie psychologiczne (24 osób)

Wartość projektu wynosi 531 046,90 zł, a kwota dofinansowania to  451 389,86 zł.