Dokumenty do pobrania egzamin mistrzowski

Przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego poprzedza złożenie wymaganych dokumentów, wyszczególnionych w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Prosimy o przejście do zakładki Egzaminy mistrzowskie w celu poznania procedury składania dokumentów.

Komplet dokumentów, który kandydat składa w Izbie. Wymagane są oryginały dokumentów w celu ich uwierzytelnienia. Typ składanych dokumentów różni się w zależności od przebytej ścieżki edukacyjnej i nabytego doświadczenia zawodowego. Szczegółowe informacje zawarte są w zakładce Egzaminy mistrzowskie.

  1. wniosek mistrz                                                    (wzór wypełniania wniosku)
  2. Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (ponadpodstawowej)
  3. Dokument kwalifikacji zawodowych.
  4. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu.
  5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
  6. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
  7. Wniosek o zwolnienie z tematów metodyka nauczania oraz podstawy psychologii i pedagogiki, części teoretycznej, pisemnej egzaminu mistrzowskiego (tylko dla osób, które ukończyły kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu)

Dołączyć należy również:

  • Jedną fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, czytelnie podpisaną, zabezpieczoną.
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin, która wynosi 1938,94 zł. Bez dokonania opłaty za egzamin i dostarczenia potwierdzenia, wniosek nie będzie rozpatrywany. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby zdającej oraz nazwę zawodu.