Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs skierowany jest dla osób, które ubiegają się o uzyskanie prawa do nauczania zawodu. 

Ukończenie kursu uprawnia do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu w oparciu o znajomość metod nauczania i wychowania. 

Adresaci: 

Odbiorcami kursu mogą być przedsiębiorcy lub ich pracownicy, którzy chcieliby swojej firmie zatrudniać stażystów lub praktykantów (np. zakłady fryzjerskie, zakłady stolarskie, placówki handlowe, zakłady produkcyjne i inne) oraz inne osoby chętne poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania zawodu.

Tematyka:

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu składa się z 80 godzin z następujących tematów:

 1. Metodyka – 40 godz.
 2. Psychologia – 15 godz.
 3. Pedagogika – 15 godz.
 4. Praktyka metodyczna – 10 godz.

PRAKTYKA:

a) głównym celem praktyki metodycznej jest doskonalenie umiejętności zawodowych zgodnych ze specjalnością zawodową. Uczestnik powinien mieć możliwość zastosowania zdobytej w czasie kursu wiedzy teoretycznej oraz wykorzystania jej w działaniu praktycznym,

b) w trakcie praktyki uczestnik poznaje istotę pracy pedagogicznej, a także w szerokim kontekście zdobywa doświadczenie w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu (m.in. dokumentacja dotycząca przebiegu nauczania, konceptualizacja i realizacja zajęć, analiza własnej pracy, kontrola i ocena efektów pracy uczniów),

Posiadamy zatwierdzony program kursu przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Cena:

1000 zł

Czas trwania: 

Liczba godzin kształcenia: 70 godzin oraz praktyka metodyczna: 10 godzin

WAŻNE INFORMACJE:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2017 r. poz. 1644), aby uczestnik mógł zostać zakwalifikowany na kurs powinien spełniać następujące warunki:

a) instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni być pełnoletni oraz posiadać co najmniej tytuł mistrza     w zawodzie, którego będą nauczać lub w  zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

b) instruktorzy praktycznej nauki zawodu niemający tytułu mistrza w zawodzie powinni być pełnoletni i posiadać jedno z zaświadczeń:

 • świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
  • świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Trenerzy prowadzący kurs:

 1. Regina Mroczek
 2. Kazimierz Poślednik

Termin rozpoczęcia kursu pedagogicznego: 08.07.2019 r.