KFS 2016

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. przeprowadza w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) egzaminy na tytuły czeladnika i mistrza w zawodach rzemieślniczych oraz kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
Rzemieślniku, przedsiębiorco, pracodawco, jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem ze środków KFS prosimy o przeczytanie informacji poniżej:


UWAGA: W 2016 r. zostały ustalone nowe priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Zniesione zostało kryterium wieku 45+ (więcej…)

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza od 27.05.2014 r. nowy instrument polityki rynku pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Zgodnie z art. 109 ust 2d ustawy o promocji zatrudnienia … KFS to wydzielona część środków Funduszu Pracy, określona w planie Funduszu Pracy na dany rok budżetowy. Docelowo środki KFS będą stanowić 2% przychodów Funduszu Pracy, uzyskanych z obowiązkowych składek na Fundusz Pracy w roku przed rokiem poprzedzającym rok, dla którego jest sporządzany plan finansowy.

Środki KFS przeznaczone są na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, a także dodatkowo – na realizację zadań związanych z promocją, badaniami i konsultacjami.

Finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy oznacza, że środki KFS zgodnie z art. 69a ust. 2 pkt. 1 ustawy, można przeznaczyć m.in., na:

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.

Środkami na wsparcie kształcenia ustawicznego będą dysponować powiatowe urzędy pracy. Z całej puli środków KFS na dany rok minister właściwy do spraw pracy wydziela ustaloną część do wykorzystania – na poziomie centralnym i w województwach – na promocję KFS, konsultacje i poradnictwo dla pracodawców, badanie zapotrzebowania na zawody, badanie efektywności udzielonego wsparcia. Następnie minister ustala ogólnokrajowe priorytety wydatkowania środków KFS oraz wzór podziału i plan wydatkowania 80% środków z pozostałej części KFS. Te środki powiatowe urzędy pracy mogą przeznaczyć na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy oraz lokalnie na promocję, badania i konsultacje dla pracodawców (wydatki, o których mowa w art. 69a ust. 2 ustawy o promocji …). Pozostałe 20% środków tworzy rezerwę KFS, o której przeznaczeniu decyduje Rada Rynku Pracy. Rada wyznacza dodatkowe priorytety podziału rezerwy, mając na względzie szczególne potrzeby branżowe lub regionalne.

Minister właściwy do spraw pracy będzie publikować corocznie na stronie internetowej MPiPS informacje o przyjętych priorytetach, wzorze podziału i planie wydatkowania środków KFS, w danym roku budżetowym, w tym o dodatkowych priorytetach wydatkowania lub przeznaczeniu środków rezerwy KFS, ustalonych przez Radę Rynku Pracy (art. 109 ust. 2f ustawy o promocji zatrudnienia …).

Po uzyskaniu informacji o podziale środków na województwa, zarządy województw na podstawie informacji starostów ustalą kwoty środków KFS, które samorządy powiatów będą mogły przeznaczyć na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy i działania własne. (art. 109 ust. 2e ustawy o promocji zatrudnienia …). Ostatecznie limity środków na działania powiatowych urzędów pracy finansowane z KFS ustala minister właściwy do spraw pracy, na podstawie informacji od marszałka województwa o dokonanym przez niego podziale (art. 109 ust. 2k ustawy o promocji zatrudnienia …). Środki KFS minister będzie przekazywał, sukcesywnie, na wniosek starosty powiatu, na rachunek bankowy samorządu powiatu. Powiatowe urzędy pracy będą dysponować środkami KFS do wyznaczonych limitów, analogicznie jak to ma miejsce w przypadku limitów środków Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych.

Środki KFS mają wspierać pracodawców inwestujących w kształcenie osób pracujących. Ustawowo określono wysokość tego wsparcia:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS, pracodawca pokryje 20% kosztów;
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego mogą sfinansować ze środków KFS mikroprzedsiębiorstwa.

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

Starosta może zawierać umowy z pracodawcami do momentu wyczerpania wysokości przyznanego limitu. Jeśli kwota środków KFS, o które występują pracodawcy przekracza limit przyznany z podstawowej puli 80% środków, starosta może wystąpić o przyznanie środków z 20% rezerwy KFS. Zawsze jednak umowy zawiera do wysokości limitu, pozostającego w jego dyspozycji.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia … pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika. Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Pracodawca, zgodnie z art. 69b ust 1 ustawy o promocji zatrudnienia …, może otrzymać środki na sfinansowanie:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin pozostawia się do decyzji pracodawcy. 

Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego (art. 69b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia …).

Nie każdy pracodawca dołącza do wniosku dokumenty wymagane w przypadku udzielania pomocy publicznej – dotyczy to tylko przedsiębiorców. Przedsiębiorcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE. W prawie (UE) za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że przez działalność gospodarczą należy rozumieć oferowanie towarów i usług na rynku, przy czym pojęcie to dotyczy zarówno działalności produkcyjnej, jak i dystrybucyjnej i usługowej. Nie jest istotne występowanie zarobkowego charakteru działalności, w związku z czym działalność gospodarczą, w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, prowadzić mogą także podmioty typu non-profit (stowarzyszenia, fundacje). Nie ma również znaczenia jak dana działalność jest kwalifikowana w prawie krajowym oraz czy podmiot wpisany jest do krajowego rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można znaleźć na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – www.uokik.gov.pl

Środki KFS przekazywane są pracodawcy na podstawie zawartej umowy.  Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron. Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów.
Pracodawca zwraca staroście środki KFS wydane na kształcenie ustawiczne pracownika, na zasadach określonych w umowie.

Starosta może przeprowadzać kontrolę u pracodawcy w zakresie: przestrzegania postanowień umowy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego, wydatkowania środków KFS zgodnie z przeznaczeniem, właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków (art. 69b ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia …).

KFS pracodawca KFS pracownik 45+

Źródło: http://www.gorzow.pup.info.pl/Dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/Krajowy-Fundusz-Szkoleniowy-KFS

Archives by category

Archives by month