Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2017

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Kto może skorzystać?

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Jaki jest poziom dofinansowania?

 • dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia*
 • dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia*

*jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Na jakie szkolenia można pozyskać dofinansowanie?

Dofinansowaniem objęte są szkolenia, które przyczynią się do podniesienia kompetencji personelu. Realizatorem szkoleń powinna być jednostka posiadająca m.in. certyfikat jakości świadczonych usług.

Od 2018 roku zainteresowani pracodawcy będą mogli wystąpić o przyznanie środków na:

 • wsparcie na szkolenia w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy,
 • wsparcie na szkolenia pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Priorytety KFS   Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Rada Rynku Pracy dokonała podziału pomiędzy województwa limitów środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2019, co pozwala na rozpoczęcie przez województwo działań związanych z podziałem przyznanych środków pomiędzy powiaty. Kwota na działania określone w art. 69a ust.2 dla PUP dla województwa dolnośląskiego na rok 2019 wynosi 13 587 000 zł. Informacja o podziale środków została opublikowana na stronach internetowych publicznych służb zatrudnienia.

Przyjęto, że w roku 2019 obowiązywać będą następujące priorytety wydatkowania środków KFS:

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile pojęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu
 • Wsparcie kształcenie ustawicznego osób po 45 roku życia.

Priorytety podziału rezerwy KFS 2019:

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników CIS,KIS,WTZ;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;