Aktualności

Lubuska Izba Rzemieślnicza w Gorzowie Wlkp. Beneficjent projektu „Młodzi z POWER-em do zatrudnienia” nr POWR.01.02.01-08-0007/21 informuje o wydłużeniu terminu realizacji projektu  do 30.09.2023 r. W związku z powyższym w REGULAMINIE REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE „MŁODZI Z POWER-em DO ZATRUDNIENIA” zaktualizowano §1 pkt 3. okres realizacji projektu realizowany jest w okresie 01.12.2021r. – 30.09.2023 r

W związku z powyższym w REGULAMINIE REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE „MŁODZI Z POWER-em DO ZATRUDNIENIA” zaktualizowano §1 pkt 3. okres realizacji projektu realizowany jest w okresie 01.12.2021r. – 30.09.2023 r

UWAGA!!! REKRUTACJA TRWA!!! Wybierz szkolenie a my je zrealizujemy!!!

– brukarz

– betoniarz-zbrojarz

– blacharz

– blacharz lakiernik

– cukiernik

– elektromechanik

– elektromechanik pojazdów samochodowych

– elektryk

– fryzjer

– glazurnik

– kosmetyczka

– monter elektronik

– monter sieci i instalacji sanitarnych

– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

– murarz

– murarz-tynkarz

– operator obrabiarek skrawających

– piekarz

– stolarz

– wizażystka-stylistka

– kucharz

– lakiernik samochodowy

Realizator:

Lubuska Izba Rzemieślnicza w Gorzowie Wlkp.

Ul. Drzymały 11

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 798299935

Warto pomyśleć o swojej przyszłości i poszerzać swoje kwalifikacje!!!

Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu  „Młodzi z POWER-em do zatrudnienia”/nr POWR.01.02.01-08-0007/21. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I. Regionalny rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe.

CELEM PROJEKTU jest zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymanie przez osoby młode do 29 roku życia (80 osób: 56K/24M – tym 4 ON), w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z terenu województwa lubuskiego.

OFEROWANE WSPARCIE:

– psychologa i doradcy zawodowego

– kurs zawodowy wraz ze stypendium szkoleniowym i materiałami szkoleniowymi

– staż zawodowy ze stypendium stażowym i materiałami szkoleniowymi

– pośrednictwo pracy

– zwrot kosztów dojazdu

– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i/lub osobą zależną

– możliwość zatrudnienia u pracodawcy po ukończeniu stażu

06.03.2023 r. w siedzibie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu

„Pro Europa Viadrina”, z siedzibą w Gorzowie Wlkp. w obecności Pana Krzysztofa Szydłaka-Dyrektora biura oraz Pana Wacława Napierały, Prezesa Izby, Pana Karola Mazura, Dyrektora  Izby, Pani Małgorzaty Pruszkowskiej – kierownika projektu, podpisano umowę na realizację projektu „Rzemieślnicy w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA” nr 707/22“ .

Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów (FMP) Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburg – Polska 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia i szkolenia zawodowego w rzemiośle, współpracy firm na pograniczu oraz wypromowanie pozytywnego wizerunku Izb Rzemieślniczych i rzemiosła w środowisku lokalnym poprzez:

– zacieśnienie współpracy między instytucjami partnerskimi,

– rozwinięcie kompetencji członków komisji egzaminacyjnych przy Izbie w Gorzowie i we Frankfurcie nad Odrą,

– promocja działalności IZB wśród mieszkańców Gorzowa i okolic, woj. lubuskiego.

– promocja rzemiosła jako sposobu na budowę kariery.

– promocja kształcenia w rzemiośle wśród rzemieślników.

W ramach projektu odbędą się wizyty studyjne, warsztaty, spotkania partnerskie, które mają na celu wymianę doświadczeń oraz ugruntowanie dotychczasowej wieloletniej współpracy przedstawicieli partnerskich Izb Rzemieślniczych, wykazanie dziedzin, w których należy dopracować szczegóły mogące w istotny sposób wykazać w jaki sposób trwale budować wzorcowe partnerstwo. Spotkania ma na celu wypracowanie wspólnych transgranicznych działań w zakresie podniesienia jakości transgranicznej edukacji na terenie przygranicza Polski i Brandenburgii poprzez tworzenie zintegrowanej oferty edukacyjnej dla regionów po obu stronach granicy, a także poprawę wzajemnych kontaktów z rzemiosłem.

Pracownicy Izby Rzemieślniczej Gorzowa Wlkp., Zarząd, gorzowscy rzemieślnicy zrzeszeni w strukturach Lubuskiej Izbie Rzemieślniczej oraz przedsiębiorcy współpracujący z Izbą będą mieli możliwość spotkania się ze swoimi odpowiednikami po niemieckiej stronie i omówienia efektów dotychczasowej współpracy oraz wymiany doświadczeń nt. nowych wyzwań stojących przygotowania do wspólnego aplikowania o środki na  projekty w ramach  Programu Interreg.

Opracowała:

Małgorzata Pruszkowska

21.02.2023r. w Centrum Szkoleniowe w Hennickendorfie Izby Rzemieślniczej we Frankfurcie nad Odrą – Region Brandenburgii Wschodniej w ramach realizacji projektu „Rzemieślnicy w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA” nr 707/22. odbyło się spotkanie Izb Rzemieślniczych z Frankfurtu nad Odrą i Lubuskiej Izby Rzemieślniczej z Gorzowa Wlkp.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia i szkolenia zawodowego w rzemiośle, współprace firm na pograniczu oraz wypromowanie pozytywnego wizerunku Izb Rzemieślniczych i rzemiosła w środowisku lokalnym.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów (FMP) Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburg – Polska 2014-2020. Celem spotkania była intensyfikacja współpracy, praktyczna wymiana i lepsze nawiązywanie kontaktów.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele obu Izb rzemieślniczych, Urzędu Marszałkowego, Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, Euroregionu Pro Europa Viadrina, przedstawiciele rzemiosła. Aktywnie dyskutowano  wypracowaniu wspólnych transgranicznych działań
w zakresie podniesienia jakości transgranicznej edukacji na terenie przygranicza Polski i Brandenburgii poprzez tworzenie zintegrowanej oferty edukacyjnej dla regionów po obu stronach granicy, a także poprawę wzajemnych kontaktów z rzemiosłem. Omawiano również   wpływ bieżących wydarzeń na sytuację gospodarczą i przyszłość Izb, cechów
i przedsiębiorstw. Uczestnicy wizyty studyjnej zapoznali się z zapleczem edukacyjno-szkoleniowym w |centrum Szkoleniowym przedstawili m.in. swoje obszary działalności, projekty i doświadczenia oraz przedstawili problemy i przeszkody. W ramach wspólnego projektu planowany jest regularny, długoterminowy kontakt i wymiana między przedstawicielami stowarzyszeń branżowych i firm przygranicznych.

Opracowała:

Małgorzata Pruszkowska

Lubuska Izba Rzemieślnicza w Gorzowie Wlkp., rozpoczęła realizację projektu „Młodzi z POWER-em do zatrudnienia”/nr POWR.01.02.01-08-0007/21. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I. Regionalny rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe. CELEM PROJEKTU jest zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymanie przez osoby młode do 29 roku życia (80 osób: 56K/24M – tym 4 ON), w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z terenu województwa lubuskiego.

OFEROWANE WSPARCIE:

  • psychologa i doradcy zawodowego,
  • kurs zawodowy wraz ze stypendium szkoleniowym i materiałami szkoleniowymi,
  • staż zawodowy ze stypendium stażowym i materiałami szkoleniowymi,
  • pośrednictwo pracy,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i/lub osoba zależną,
  • możliwość zatrudnienia u pracodawcy po ukończeniu stażu.

„Młodzi z POWER-em do zatrudnienia” nr POWR.01.02.01-08-0007/21  projekt realizowany przez Lubuską Izbę Rzemieślniczą w Gorzowie Wlkp., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Obecnie wsparciem objętych jest 18 uczestników projektu (12K,6M).

Uczestnicy projektu otrzymują indywidualną i kompleksową aktywizację  zawodowo – edukacyjną realizowaną przez instrumenty i usługi rynku takie jak poradnictwo/doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz szkolenia wraz ze stypendium szkoleniowym i materiałami szkoleniowymi, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i/lub osobą zależną, możliwość zatrudnienia u pracodawcy po ukończeniu stażu.

Informacja z dnia 30.01.2023r.

UWAGA!!! REKRUTACJA TRWA!!!

W dalszym ciągu prowadzimy nabór na szkolenia !!!

Zapraszamy na spotkanie osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu !!! Wybierz szkolenie a my je zrealizujemy!!!

– brukarz

– betoniarz-zbrojarz

– blacharz

– blacharz lakiernik

– cukiernik

– elektromechanik

– elektromechanik pojazdów samochodowych

– elektryk

– fryzjer

– glazurnik

– kosmetyczka

– monter elektronik

– monter sieci i instalacji sanitarnych

– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

– murarz

– murarz-tynkarz

– operator obrabiarek skrawających

– piekarz

– stolarz

– wizażystka-stylistka

– kucharz

– lakiernik samochodowy

Realizator:

Lubuska Izba Rzemieślnicza w Gorzowie Wlkp.

Ul. Drzymały 11

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 798299935

Warto pomyśleć o swojej przyszłości i poszerzać swoje kwalifikacje!!!

Spotkanie będzie prowadzone przez kierownika projektu Małgorzatę Pruszkowską oraz administratora projektu Aliną Klucznik-Chmielecką.

Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu  „Młodzi z POWER-em do zatrudnienia”/nr POWR.01.02.01-08-0007/21. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I. Regionalny rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe.

CELEM PROJEKTU jest zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymanie przez osoby młode do 29 roku życia (80 osób: 56K/24M – tym 4 ON), w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z terenu województwa lubuskiego.

OFEROWANE WSPARCIE:

– psychologa i doradcy zawodowego

– kurs zawodowy wraz ze stypendium szkoleniowym i materiałami szkoleniowymi

– staż zawodowy ze stypendium stażowym i materiałami szkoleniowymi

– pośrednictwo pracy

– zwrot kosztów dojazdu

– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i/lub osobą zależną

– możliwość zatrudnienia u pracodawcy po ukończeniu stażu

Informacja z dnia 27.01.2023r.

Zastanawiasz się co zrobić z wolnym czasem? Przyjdź na spotkanie do Lubuskiej Izby Rzemieślniczej w Gorzowie Wlkp., która prowadzi nabór do udziału w szkoleniu kosmetyczka- stylistka rzęs , stylistka paznokci.

Warto pomyśleć o swojej przyszłości i poszerzać swoje kwalifikacje!!!Spotkanie będzie prowadzone przez kierownika projektu Małgorzatę Pruszkowską oraz administratora projektu Aliną Klucznik-Chmielecką.

Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Młodzi z POWER-em do zatrudnienia”/nr POWR.01.02.01-08-0007/21. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I. Regionalny rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe.

CELEM PROJEKTU jest zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymanie przez osoby młode do 29 roku życia (80 osób: 56K/24M – tym 4 ON), w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z terenu województwa lubuskiego.

OFEROWANE WSPARCIE:- psychologa i doradcy zawodowego- kurs zawodowy wraz ze stypendium szkoleniowym i materiałami szkoleniowymi- staż zawodowy ze stypendium stażowym i materiałami szkoleniowymi- pośrednictwo pracy- zwrot kosztów dojazdu- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i/lub osobą zależną- możliwość zatrudnienia u pracodawcy po ukończeniu stażu

Dział projektowy serdecznie ZAPRASZA!!!

Więcej informacji pod numerem telefonu 798299935

Projekt „Młodzi z POWER-em do zatrudnienia” realizowany przez Lubuską Izbę Rzemieślniczą w Gorzowie Wlkp. przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Informacja z dnia 10.01.2023r.

UWAGA!!! REKRUTACJA TRWA!!!

W dalszym ciągu prowadzimy nabór na bezpłatne szkolenia !!!

Zapraszamy na spotkanie osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu glazurnik oraz murarz-tynkarz !!!

do Lubuskiej Izby Rzemieślniczej w Gorzowie Wlkp.

ul. Drzymały 11

66-400 Gorzów Wlkp.

w godzinach od 8.00-14.00

Warto pomyśleć o swojej przyszłości i poszerzać swoje kwalifikacje!!!

Spotkanie będzie prowadzone przez kierownika projektu Małgorzatę Pruszkowską oraz administratora projektu Aliną Klucznik-Chmielecką.

Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu  „Młodzi z POWER-em do zatrudnienia”/nr POWR.01.02.01-08-0007/21. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I. Regionalny rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe.

CELEM PROJEKTU jest zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymanie przez osoby młode do 29 roku życia (80 osób: 56K/24M – tym 4 ON), w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z terenu województwa lubuskiego.

OFEROWANE WSPARCIE:

– psychologa i doradcy zawodowego

– kurs zawodowy wraz ze stypendium szkoleniowym i materiałami szkoleniowymi

– staż zawodowy ze stypendium stażowym i materiałami szkoleniowymi

– pośrednictwo pracy

– zwrot kosztów dojazdu

– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i/lub osobą zależną

– możliwość zatrudnienia u pracodawcy po ukończeniu stażu

                                                                                  

  Dział projektowy serdecznie ZAPRASZA!!!

UWAGA!!! REKRUTACJA TRWA!!!

W dalszym ciągu prowadzimy nabór na szkolenia !!!

Zapraszamy na spotkanie osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu kosmetyczka – stylizacja paznokci !!!

18.01.2023 oraz 01.02.2023 r. o godzinie 10.00

 do Lubuskiej Izby Rzemieślniczej w Gorzowie Wlkp.

Warto pomyśleć o swojej przyszłości i poszerzać swoje kwalifikacje!!!

Spotkanie będzie prowadzone przez kierownika projektu Małgorzatę Pruszkowską oraz administratora projektu Aliną Klucznik-Chmielecką.

Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu  „Młodzi z POWER-em do zatrudnienia”/nr POWR.01.02.01-08-0007/21. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I. Regionalny rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe.

CELEM PROJEKTU jest zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymanie przez osoby młode do 29 roku życia (80 osób: 56K/24M – tym 4 ON), w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z terenu województwa lubuskiego.

OFEROWANE WSPARCIE:

– psychologa i doradcy zawodowego

– kurs zawodowy wraz ze stypendium szkoleniowym i materiałami szkoleniowymi

– staż zawodowy ze stypendium stażowym i materiałami szkoleniowymi

– pośrednictwo pracy

– zwrot kosztów dojazdu

– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i/lub osobą zależną

– możliwość zatrudnienia u pracodawcy po ukończeniu stażuDział projektowy serdecznie ZAPRASZA

26-27 maja 2022 r. Lubuska Izba Rzemieślnicza w Gorzowie Wlkp. uczestniczyła
w Powiatowych Targach Edukacyjno-Zawodowych pod hasłem „Zawodowcy na rynku pracy”, które odbyły się  w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie. Podczas bezpośrednich spotkań i rozmów z młodzieżą prezentowano ofertę projektu „Młodzi z POWER-em do zatrudnienia” nr projektu: POWR.01.02.01-08-0007/21 realizowany przez Lubuską Izbę Rzemieślniczą
w Gorzowie Wlkp. przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Omówiłyśmy wsparcie jakie daje projekt  i jak wygląda to praktyce a mianowice:

wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, pośrednika pracy, ofertę szkoleń zawodowych a także staży zawodowych.Rozmawiałyśmy o wyborze zawodu, zaplanowaniu kariery zawodowej, uzupełnieniu kwalifikacji zawodowych, określeniu swoich kompetencji i zainteresowań oraz o poruszaniu się po rynku pracy.

W Targach Edukacyjnych uczestniczyły Pani Małgorzata Pruszkowska kierownik projektu „Młodzi z POWER-em do zatrudnienia” oraz Pani Alina Klucznik-Chmielecka administratorka projektu.


27 kwietnia 2022 r. w siedzibie Oddziału Zamiejscowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie Zespołu ds. Współpracy w Zakresie Poradnictwa Zawodowego północnej części województwa lubuskiego. Program spotkania obejmował ustalenie planu działań na rok 2022 , wyznaczenie nowych celów oraz otwarta dyskusja. W spotkaniu uczestniczyła Małgorzata Pruszkowska, przedstawiciel Lubuskiej Izby Rzemieślniczej w Gorzowie Wlkp. – kierownik projektu ”Młodzi z POWER-em do zatrudnienia” który jest dofinansowany EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Podczas spotkania Pani Małgorzata przedstawiła bogatą ofertę wsparcia dla młodych ludzi z województwa lubuskiego, przekazała ulotki w celu rozpowszechniania działań projektowych. Kolejne spotkanie Zespołu zostało zaplanowane w siedzibie Lubuskiej Izby Rzemieślniczej
w miesiącu czerwcu 2022.

24.05.2022 r. spotkaliśmy się z Panią Magdaleną Łabuzą Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wlkp.. Ze strony naszej Izby w spotkaniu udział wzięli Dyrektor Izby-Karol Mazur, Kierownik Projektów – Małgorzata Pruszkowska oraz Specjalista da oświaty zawodowej Alina Klucznik Chmielecka. Omówiono temat współpracy, a także poruszono kwestię szkolnictwa zawodowego w Gorzowie Wlkp. oraz realizacji wspólnych projektów. Ważnym aspektem spotkania była przyszłość młodych dzieci z Ukrainy, które trafiły do naszego miasta. Izba zadeklarowała pomoc w tym zakresie.

W dniach 12.03.2022 r. do 27.03.2022 r. w Lubuskiej Izbie Rzemieślniczej w Gorzowie Wlkp. realizowano szkolenie: kadry w  formie warsztatowej – połączenie  wykładów z zajęciami dydaktycznymi.

14.03.2022 r. do 19.03.2022 r. w Restauracji „Piwosz” w Witnicy odbyło się szkolenie: kucharz dla 9 uczestników (4K,5M).

W dniach od 21.03.2022 r. do 26.03.2022 r. w Restauracji „Piwosz” w Witnicy realizowano szkolenie kelner dla 7 uczestników projektu (6K,1M).

22.02.2022

Odbyła się kontynuacja indywidualnego doradztwa zawodowego I i II grupy  uczestników projektu  „MŁODZI Z POWER-em DO ZATRUDNIENIA” nr POWR.01.02.01-08-0007/21-00 zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie www.irgorzow.pl.

Spotkania były realizowane z doradcami zawodowymi Panią Wiolettą Czerwińską i kierownikiem projektu Małgorzatą Pruszkowską a uczestnikami projektu.

foto Małgorzata Pruszkowska

Informacja o projekcie „Młodzi z POWER-em do zatrudnienia nr POWR.01.02.01-08-0007/21 jest umieszczona na stronie www.irgorzow.pl zakładka projekty. W ramach projektu zostały podjęte działania z zakresu akcji promocyjno-informacyjnej. Materiały informacyjne zostały rozpowszechnione do instytucji celem rozpowszechniania tj. Cech Gorzów Wlkp., Cech Międzyrzecz, Cech Międzychodzko-Drezdenecki, Cech Myślibórz, Cech Sulęcin, Cech Skwierzyna, Centrum Edukacji i Pracy OHP,OPS Strzelce Kraj. Wykorzystano media społecznościowe typu Facebook.
Akcja promocyjno-informacyjna trwa nieprzerwalnie.

Na bieżąco trwa rekrutacja i weryfikacja osób, które zgłaszają się do udziału w projekcie Weryfikacja osób pod kątem spełnienia wytycznych. Weryfikacja dokumentów uczestników projektu przed posiedzeniem komisji rekrutacyjnej. 

Cech Rzemiosł Różnych w Sulęcinie.
Biuro Cechu Rzemiosł Różnych w Międzychodzie.
Biuro Cechu Rzemiosł Różnych w Międzyrzeczu.
Biuro Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wielkopolskim
Biuro Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Skwierzynie.
Biuro Centrum i Pracy Młodzieży w Gorzowie Wielkopolskim
foto Alina Klucznik-Chmielecka

21.02.2022 r.

W Centrum Integracji Społecznej w Witnicy ul. Zaułek wodny  1 uczestnicy I i II grupy rozpoczęli indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi.

Foto. Małgorzata Pruszkowska

21.02.2022 r.

Podczas spotkania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich poinformowano o działaniach zaplanowanych do realizacji w ramach projektu „Młodzi z POWER-em do zatrudnienia” nr POWR.01.02.01-08-0007/21 oraz  grupę docelową.

foto Małgorzata Pruszkowska

16.02.2022 r.

Spotkanie w Pawilonie Gastronomicznym w Kostrzynie nad Odrą zespołu zarządzającego projektem „Młodzi z POWER-em do zatrudnienia” nr POWR.01.02.01-08-0007/21 z Panem Juszkiewicza pracodawcą i trenerem szkoleń na kucharza, kelnera, barmana i cukiernika.

Foto. Karol Mazur

16.02.2022 r.

Spotkanie w Centrum Integracji Społecznej w Witnicy zespołu zarządzającego projektem „Młodzi z POWER-em do zatrudnienia” nr POWR.01.02.01-08-0007/21 z Kierownikiem Centrum Integracji Społecznej Panią Małgorzatą  Pałuczyńską oraz pracownikami CIS. Celem spotkania było omówienia zasad uczestnictwa w projekcie oraz harmonogramu spotkań indywidualnych uczestników projektu z doradcami zawodowym.Foto. Małgorzata Pruszkowska

02.02.2022 r.

Spotkanie w Strzelcach Krajeńskich „SPARTHERM” Dyrektora Lubuskiej Izby Rzemieślniczej i kierownika projektu Małgorzaty Pruszkowskiej z pracodawcą i trenerem szkoleń Panem Stanisławem Lewandowskim. Celem rozmowy było omówienie zakresu szkoleń w zawodzie ślusarz i stworzenia grupy docelowej.

25.01.2022 r.

Odbyło się spotkanie robocze Pana Karola Mazura Dyrektora Izby Rzemieślniczej w Gorzowie Wlkp., Pani Małgorzaty Pruszkowskiej kierownika projektu z Panią Julitą Karasińska, Dyrektorką Domu Opieki Społecznej w Kamieniu Wielkim. Tematem spotkania było omówienie usługi aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących, poprzez indywidualną i kompleksową pomoc realizowaną zgodnie z zaplanowaną dla danego uczestnika ścieżką wsparcia wynikającą z Indywidualnego Planu Działania (IPD). Wsparcie jest realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Dwa elementy wsparcia
są obligatoryjne dla każdego uczestnika projektu ”Młodzi z POWER-em do zatrudnienia” tj.:

a) poradnictwo / doradztwo zawodowe, w tym opracowanie indywidualnego planu działania (IPD), polegające na identyfikacji potrzeb osób młodych oraz diagnozowaniu możliwości
w zakresie doskonalenia zawodowego wraz z identyfikacją stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych, oraz w zależności od wskazań IPD

b) co najmniej szkolenie zawodowe lub staż.

foto Małgorzata Pruszkowska
foto Małgorzata Pruszkowska

07.12.2021 r.

W siedzibie Spółdzielni Socjalnej „PARTNER” w Zielonej Górze odbyło się spotkanie robocze kadry zarządzającej realizatorów projektów Działania 1.2 z  przedstawicielami firm  i pracodawców. Podczas spotkania omówiono działania zaplanowane do realizacji w ramach projektów, grupę docelową. Wsparcie realizowane w projekcie będzie mieć charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej i będzie realizowane zgodnie z wymogami określonymi w Metodyce wyliczenia stawki jednostkowej aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących oraz stawki jednostkowej wsparcia osób młodych pracujących w ramach POWER 2014-2020. Stawki jednostkowe obejmują instrumenty i usługi rynku pracy, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej i/lub poprawy sytuacji danej osoby na rynku pracy.

14.12.2021 r.

Odbyło się spotkanie robocze w Kamieniu Wielkim omówiono wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych tzw. młodzieży NEET
w ramach projektu „Młodzi z POWER-em do zatrudnienia”

foto Małgorzata Pruszkowska

07.12.2021 r.

W siedzibie Spółdzielni Socjalnej „PARTNER” w Zielonej Górze odbyło się spotkanie robocze kadry zarządzającej realizatorów projektów Działania 1.2 z  przedstawicielami firm i pracodawców. Podczas spotkania omówiono działania zaplanowane do realizacji w ramach projektów, grupę docelową. Wsparcie realizowane w projekcie będzie mieć charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej i będzie realizowane zgodnie z wymogami określonymi w Metodyce wyliczenia stawki jednostkowej aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących oraz stawki jednostkowej wsparcia osób młodych pracujących w ramach POWER 2014-2020. Stawki jednostkowe obejmują instrumenty i usługi rynku pracy, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej i/lub poprawy sytuacji danej osoby na rynku pracy.

Informacja z dnia 5.10.2022r.

W dniach 05.10.2022 r. i 19.10.2022 r. w Lubuskiej Izbie Rzemieślniczej w Gorzowie Wlkp.  odbyły się spotkania informacyjno-promocyjne prowadzone przez kierownik projektu Małgorzatę Pruszkowską oraz administratora projektu Alinę Klucznik-Chmielecką dotyczące promocji projektu  „Młodzi z POWER-em do zatrudnienia” nr projektu: POWR.01.02.01-08-0007/21 realizowany przez Lubuską Izbę Rzemieślniczą w Gorzowie Wlkp. przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W spotkaniu brali udział rzemieślnicy kształcący w zawodach: kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, stolarz.

Przedstawiono cele projektu tj. zwiększenie zatrudnienia oraz jego utrzymanie przez osoby młode, w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu z terenu województwa lubuskiego.  Na spotkaniu przedstawiono kryteria rekrutacji do projektu, możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych osób w wieku 15-29 (tzw. młodzież NEET), kto może wziąć udział  w projekcie i jakim wsparciem zostanie objęty oraz omówiono  właściwe wypełnianie dokumentów które musi prowadzić osoba szkoląca w projekcie.

Informacja z dnia 23 listopada 2022r.

21 listopada 2022 r. w siedzibie Lubuskiej Izby Rzemieślniczej w Gorzowie Wlkp., odbyło się spotkanie on-line z partnerem niemieckim z Izby Rzemieślniczej HWK-Bildungszentrum z Frankfurtu nad Odrą w celu omówienia realizacji kolejnego projektu pt.:„Rzemieślnicy w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA”. Wspólną sytuacją wyjściową partnerów z Polski
i Niemiec jest niewystarczająca wspólna oferta edukacyjna kształcenia zawodowego w zakresie kształtowania ponadnarodowych kompetencji miękkich oraz umiejętności z zakresu zawodów rzemieślniczych. Lubuska Izba Rzemieślnicza w Gorzowie Wlkp. wspólnie z Izbą Rzemieślniczą we Frankfurcie nad Odrą – region Ostbrandenburg od kilku miesięcy realizowała wspólny projekt dotyczący transgranicznych działań edukacji zawodowej, którego efektem było podpisanie Listu Intencyjnego o dalszej współpracy gospodarczej i edukacyjnej. Lubuska Izba Rzemieślnicza jest instytucją, która posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów mistrzowskich, czeladniczych, które nadają kwalifikacje zawodowe rzemieślnikom. Już w XI 2022 r. odbędzie się wizyta studyjna do Gorzowa Wlkp. pracowników Partnera niemieckiego zajmujących się uznawaniem kwalifikacji zawodowych  oraz egzaminowaniem w Niemczech Specjaliści – członkowie komisji egzaminacyjnych z Lubuskiej Izby Rzemieślniczej podczas I części spotkania zaprezentują i omówią, sposób przeprowadzanie egzaminów teoretycznych na czeladnika i mistrza . II część spotkania odbędzie się w Serwisie Kurzawscy Liszka Sp. J w Wawrowie – w  miejscu przeprowadzania egzaminów praktycznych.

Foto. Małgorzata Pruszkowska Lubuska Izba Rzemieślnicza w Gorzowie Wlkp.Foto. Małgorzata Pruszkowska Lubuska Izba Rzemieślnicza w Gorzowie Wlkp.

Zastanawiasz się co zrobić z wolnym czasem? Przyjdź na spotkanie 07.12.22r. o godzinie 10.00 do Lubuskiej Izby Rzemieślniczej w Gorzowie Wlkp., która prowadzi nabór do udziału w  szkoleniu kosmetyczka- stylistka rzęs , stylistka paznokci.

Warto pomyśleć o swojej przyszłości i poszerzać swoje kwalifikacje!!!

Spotkanie będzie prowadzone przez kierownika projektu Małgorzatę Pruszkowską oraz administratora projektu Aliną Klucznik-Chmielecką.

Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu  „Młodzi z POWER-em do zatrudnienia”/nr POWR.01.02.01-08-0007/21. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I. Regionalny rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe.

CELEM PROJEKTU jest zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymanie przez osoby młode do 29 roku życia (80 osób: 56K/24M – tym 4 ON), w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z terenu województwa lubuskiego.

OFEROWANE WSPARCIE:

– psychologa i doradcy zawodowego

– kurs zawodowy wraz ze stypendium szkoleniowym i materiałami szkoleniowymi

– staż zawodowy ze stypendium stażowym i materiałami szkoleniowymi

– pośrednictwo pracy

– zwrot kosztów dojazdu

– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i/lub osobą zależną

– możliwość zatrudnienia u pracodawcy po ukończeniu stażu

Dział projektowy serdecznie ZAPRASZA!!!