Aktualności

Lubuska Izba Rzemieślnicza w Gorzowie Wlkp., rozpoczęła realizację projektu „Młodzi z POWER-em do zatrudnienia”/nr POWR.01.02.01-08-0007/21. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I. Regionalny rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe. CELEM PROJEKTU jest zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymanie przez osoby młode do 29 roku życia (80 osób: 56K/24M – tym 4 ON), w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z terenu województwa lubuskiego.

OFEROWANE WSPARCIE:

  • psychologa i doradcy zawodowego,
  • kurs zawodowy wraz ze stypendium szkoleniowym i materiałami szkoleniowymi,
  • staż zawodowy ze stypendium stażowym i materiałami szkoleniowymi,
  • pośrednictwo pracy,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i/lub osoba zależną,
  • możliwość zatrudnienia u pracodawcy po ukończeniu stażu.

„Młodzi z POWER-em do zatrudnienia” nr POWR.01.02.01-08-0007/21  projekt realizowany przez Lubuską Izbę Rzemieślniczą w Gorzowie Wlkp., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Obecnie wsparciem objętych jest 18 uczestników projektu (12K,6M).

Uczestnicy projektu otrzymują indywidualną i kompleksową aktywizację  zawodowo – edukacyjną realizowaną przez instrumenty i usługi rynku takie jak poradnictwo/doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz szkolenia wraz ze stypendium szkoleniowym i materiałami szkoleniowymi, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i/lub osobą zależną, możliwość zatrudnienia u pracodawcy po ukończeniu stażu.

W dniach 12.03.2022 r. do 27.03.2022 r. w Lubuskiej Izbie Rzemieślniczej w Gorzowie Wlkp. realizowano szkolenie: kadry w  formie warsztatowej – połączenie  wykładów z zajęciami dydaktycznymi.

14.03.2022 r. do 19.03.2022 r. w Restauracji „Piwosz” w Witnicy odbyło się szkolenie: kucharz dla 9 uczestników (4K,5M).

W dniach od 21.03.2022 r. do 26.03.2022 r. w Restauracji „Piwosz” w Witnicy realizowano szkolenie kelner dla 7 uczestników projektu (6K,1M).

22.02.2022

Odbyła się kontynuacja indywidualnego doradztwa zawodowego I i II grupy  uczestników projektu  „MŁODZI Z POWER-em DO ZATRUDNIENIA” nr POWR.01.02.01-08-0007/21-00 zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie www.irgorzow.pl.

Spotkania były realizowane z doradcami zawodowymi Panią Wiolettą Czerwińską i kierownikiem projektu Małgorzatą Pruszkowską a uczestnikami projektu.

foto Małgorzata Pruszkowska

Informacja o projekcie „Młodzi z POWER-em do zatrudnienia nr POWR.01.02.01-08-0007/21 jest umieszczona na stronie www.irgorzow.pl zakładka projekty. W ramach projektu zostały podjęte działania z zakresu akcji promocyjno-informacyjnej. Materiały informacyjne zostały rozpowszechnione do instytucji celem rozpowszechniania tj. Cech Gorzów Wlkp., Cech Międzyrzecz, Cech Międzychodzko-Drezdenecki, Cech Myślibórz, Cech Sulęcin, Cech Skwierzyna, Centrum Edukacji i Pracy OHP,OPS Strzelce Kraj. Wykorzystano media społecznościowe typu Facebook.
Akcja promocyjno-informacyjna trwa nieprzerwalnie.

Na bieżąco trwa rekrutacja i weryfikacja osób, które zgłaszają się do udziału w projekcie Weryfikacja osób pod kątem spełnienia wytycznych. Weryfikacja dokumentów uczestników projektu przed posiedzeniem komisji rekrutacyjnej. 

Cech Rzemiosł Różnych w Sulęcinie.
Biuro Cechu Rzemiosł Różnych w Międzychodzie.
Biuro Cechu Rzemiosł Różnych w Międzyrzeczu.
Biuro Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wielkopolskim
Biuro Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Skwierzynie.
Biuro Centrum i Pracy Młodzieży w Gorzowie Wielkopolskim
foto Alina Klucznik-Chmielecka

21.02.2022 r.

W Centrum Integracji Społecznej w Witnicy ul. Zaułek wodny  1 uczestnicy I i II grupy rozpoczęli indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi.

Foto. Małgorzata Pruszkowska

21.02.2022 r.

Podczas spotkania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich poinformowano o działaniach zaplanowanych do realizacji w ramach projektu „Młodzi z POWER-em do zatrudnienia” nr POWR.01.02.01-08-0007/21 oraz  grupę docelową.

foto Małgorzata Pruszkowska

16.02.2022 r.

Spotkanie w Pawilonie Gastronomicznym w Kostrzynie nad Odrą zespołu zarządzającego projektem „Młodzi z POWER-em do zatrudnienia” nr POWR.01.02.01-08-0007/21 z Panem Juszkiewicza pracodawcą i trenerem szkoleń na kucharza, kelnera, barmana i cukiernika.

Foto. Karol Mazur

16.02.2022 r.

Spotkanie w Centrum Integracji Społecznej w Witnicy zespołu zarządzającego projektem „Młodzi z POWER-em do zatrudnienia” nr POWR.01.02.01-08-0007/21 z Kierownikiem Centrum Integracji Społecznej Panią Małgorzatą  Pałuczyńską oraz pracownikami CIS. Celem spotkania było omówienia zasad uczestnictwa w projekcie oraz harmonogramu spotkań indywidualnych uczestników projektu z doradcami zawodowym.Foto. Małgorzata Pruszkowska

02.02.2022 r.

Spotkanie w Strzelcach Krajeńskich „SPARTHERM” Dyrektora Lubuskiej Izby Rzemieślniczej i kierownika projektu Małgorzaty Pruszkowskiej z pracodawcą i trenerem szkoleń Panem Stanisławem Lewandowskim. Celem rozmowy było omówienie zakresu szkoleń w zawodzie ślusarz i stworzenia grupy docelowej.

25.01.2022 r.

Odbyło się spotkanie robocze Pana Karola Mazura Dyrektora Izby Rzemieślniczej w Gorzowie Wlkp., Pani Małgorzaty Pruszkowskiej kierownika projektu z Panią Julitą Karasińska, Dyrektorką Domu Opieki Społecznej w Kamieniu Wielkim. Tematem spotkania było omówienie usługi aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących, poprzez indywidualną i kompleksową pomoc realizowaną zgodnie z zaplanowaną dla danego uczestnika ścieżką wsparcia wynikającą z Indywidualnego Planu Działania (IPD). Wsparcie jest realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Dwa elementy wsparcia
są obligatoryjne dla każdego uczestnika projektu ”Młodzi z POWER-em do zatrudnienia” tj.:

a) poradnictwo / doradztwo zawodowe, w tym opracowanie indywidualnego planu działania (IPD), polegające na identyfikacji potrzeb osób młodych oraz diagnozowaniu możliwości
w zakresie doskonalenia zawodowego wraz z identyfikacją stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych, oraz w zależności od wskazań IPD

b) co najmniej szkolenie zawodowe lub staż.

foto Małgorzata Pruszkowska
foto Małgorzata Pruszkowska

07.12.2021 r.

W siedzibie Spółdzielni Socjalnej „PARTNER” w Zielonej Górze odbyło się spotkanie robocze kadry zarządzającej realizatorów projektów Działania 1.2 z  przedstawicielami firm  i pracodawców. Podczas spotkania omówiono działania zaplanowane do realizacji w ramach projektów, grupę docelową. Wsparcie realizowane w projekcie będzie mieć charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej i będzie realizowane zgodnie z wymogami określonymi w Metodyce wyliczenia stawki jednostkowej aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących oraz stawki jednostkowej wsparcia osób młodych pracujących w ramach POWER 2014-2020. Stawki jednostkowe obejmują instrumenty i usługi rynku pracy, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej i/lub poprawy sytuacji danej osoby na rynku pracy.

14.12.2021 r.

Odbyło się spotkanie robocze w Kamieniu Wielkim omówiono wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych tzw. młodzieży NEET
w ramach projektu „Młodzi z POWER-em do zatrudnienia”

foto Małgorzata Pruszkowska

07.12.2021 r.

W siedzibie Spółdzielni Socjalnej „PARTNER” w Zielonej Górze odbyło się spotkanie robocze kadry zarządzającej realizatorów projektów Działania 1.2 z  przedstawicielami firm i pracodawców. Podczas spotkania omówiono działania zaplanowane do realizacji w ramach projektów, grupę docelową. Wsparcie realizowane w projekcie będzie mieć charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej i będzie realizowane zgodnie z wymogami określonymi w Metodyce wyliczenia stawki jednostkowej aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących oraz stawki jednostkowej wsparcia osób młodych pracujących w ramach POWER 2014-2020. Stawki jednostkowe obejmują instrumenty i usługi rynku pracy, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej i/lub poprawy sytuacji danej osoby na rynku pracy.