Opłaty za egzamin

Stawka opłaty za egzamin czeladniczy, zgodnie z ustawą o rzemiośle, stanowi 15 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa GUS. Od 18.01.2022 r. wynosi ona:

Egzamin czeladniczy 870,25 zł
Egzamin poprawkowy 435,12 zł
Duplikat świadectwa czeladniczego (opłata w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu)

Wniosek o wydanie duplikatu

26 zł

Świadectwo czeladnicze wydawane jest bezpłatnie.

Do świadectwa czeladniczego wydawany jest bezpłatnie Suplement Europass.

Legalizacja świadectwa czeladniczego odbywa się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego. Za legalizację pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. W 2018 r. opłata ta wynosi 26 zł.

Świadectwo czeladnicze należy odbierać osobiście w biurze Izby

lub za upoważnieniem inna osoba wskazana przez właściciela świadectwa na upoważnieniu.