Opłaty za egzamin

Stawka opłaty za egzamin czeladniczy, zgodnie z ustawą o rzemiośle, stanowi 15 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa GUS. Od 15.01.2024 r. wynosi ona:

Egzamin czeladniczy 969,46 zł
Egzamin poprawkowy 484,73 zł
Duplikat świadectwa czeladniczego (opłata w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu)

Wniosek o wydanie duplikatu

26 zł

Świadectwo czeladnicze wydawane jest bezpłatnie.

Do świadectwa czeladniczego wydawany jest bezpłatnie Suplement Europass.

Legalizacja świadectwa czeladniczego odbywa się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego. Za legalizację pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. W 2024r. opłata ta wynosi 26 zł.

Świadectwo czeladnicze należy odbierać osobiście w biurze Izby

lub za upoważnieniem inna osoba wskazana przez właściciela świadectwa na upoważnieniu.