Nowe stawki opłat za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie, sprawdzające

Nowe stawki opłat za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie, sprawdzające

Zgodnie ze zmianą ustawy o rzemiośle Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. przyjęła od 18.01.2019 r. nowe stawki opłat za egzaminy: czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające.

Opłaty za egzaminy wynoszą: mistrzowski 30 %, czeladniczy 15 %, sprawdzający 5 %, liczone od podstawy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Za egzamin poprawkowy ustalono opłaty w wysokości 50 % stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.

Od 18.01.2019 r. podstawą wyliczenia właściwych opłat za egzaminy była kwota 5.071,25 zł (wg obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 18.01.2019r). Nowe stawki opłat zostały zaokrąglone zgodnie z zasadą przyjętą w art. 63 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ordynacja podatkowa.

UWAGA AKTUALIZACJA OBWIESZCZENIA NASTĄPIŁA 20.01.2016 R. (WIĘCEJ…)

Nowe stawki opłat za egzaminy od18.01.2019 r. wynoszą:

Egzamin czeladniczy 761 zł
Egzamin mistrzowski 1521zł
Egzamin sprawdzający 254 zł
Egzamin poprawkowy – 50% stawek dla egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego
381 zł
761 zł
Duplikat świadectwa czeladniczego (opłata w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu) 26 zł

Świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski i zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego wydawane są bezpłatnie.

Legalizacja świadectwa czeladniczego odbywa się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego. Za legalizację pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. W 2019 r. opłata ta wynosi 26 zł.

Związek Rzemiosła Polskiego, na stronie www.zrp.pl, będzie ogłaszał wysokość opłat za poszczególne rodzaje egzaminów – opłaty te dotyczą wszystkich Izb.

Opłaty nie dotyczą działalności komercyjnej izby rzemieślniczej, mają charakter opłat urzędowych i są przeznaczone na utrzymanie bazy technicznej i organizacyjnej, niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia egzaminów z zachowaniem właściwych standardów.