Nowe stawki opłat za egzaminy - 2017 rok

Nowe stawki opłat za egzaminy – 2017 rok

W dniu 18.01.2017 r. nastąpiła aktualizacja stawek obowiązująca na cały 2017 r.

Opłaty za egzaminy wynoszą: mistrzowski 30 %, czeladniczy 15 %, sprawdzający 5 %, liczone od podstawy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Za egzamin poprawkowy ustalono opłaty w wysokości 50 % stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.

Od 18 stycznia 2017 r. podstawą wyliczenia właściwych opłat za egzaminy jest kwota 4403,78 zł (wg obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 18 stycznia 2017 r.). Nowe stawki opłat zostały zaokrąglone zgodnie z zasadą przyjętą w art. 63 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ordynacja podatkowa.

Nowe stawki opłat za egzaminy od 20 stycznia 2016 r. wynoszą:

Egzamin czeladniczy 661 zł
Egzamin mistrzowski 1321 zł
Egzamin sprawdzający 220zł
Egzamin poprawkowy – 50% stawek dla egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego
331 zł
661 zł
Duplikat świadectwa czeladniczego (opłata w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu) 26 zł

Świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski i zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego wydawane są bezpłatnie.

Legalizacja świadectwa czeladniczego odbywa się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego. Za legalizację pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. W 2016 r. opłata ta wynosi 26 zł.

Związek Rzemiosła Polskiego, na stronie www.zrp.pl, będzie ogłaszał wysokość opłat za poszczególne rodzaje egzaminów – opłaty te dotyczą wszystkich Izb.

Opłaty nie dotyczą działalności komercyjnej izby rzemieślniczej, mają charakter opłat urzędowych i są przeznaczone na utrzymanie bazy technicznej i organizacyjnej, niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia egzaminów z zachowaniem właściwych standardów.