Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nowy instrument polityki rynku pracy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – nowy instrument polityki rynku pracy

KFS jest przeznaczony na kształcenie pracodawców i pracowników. To forma wspomagająca przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

W 2014 i 2015 roku środki KFS będą przeznaczone wyłącznie na kształcenie ustawiczne osób z grupy wiekowej 45 lat i więcej.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat, na które składają się:

  • kursy i studia podyplomowe,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Dzięki KFS możliwe jest całkowite lub częściowe sfinansowanie wydatków w zakresie szkolenia pracowników firm, a także samych pracodawców:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego (nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika),
  • 100% kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców (nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika).

Uwaga: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2014 r. to 3.739,97 zł. Stąd limit 300% to kwota w wysokości 11.219,91 zł.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt.