Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS - nowe priorytety wydatkowania na 2016 r.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS – nowe priorytety wydatkowania na 2016 r.

W 2016 r. zostały ustalone nowe priorytety  wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Zniesione zostało kryterium wieku 45+.

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. przeprowadza w ramach środków z KFS egzaminy na tytuły czeladnika i mistrza w zawodach rzemieślniczych oraz kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Czym jest KFS? (więcej…)

Rzemieślniku, przedsiębiorco, pracodawco, jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem ze środków KFS prosimy o przeczytanie pełnej informacji informacji poniżej:

W 2016 roku w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski pracodawców uwzględniające następujące priorytety:

Priorytety Ministra Pracy i Polityki Społecznej w roku 2016 (kwota 150 814 tys. zł):

  1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
  3. wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art.150 f ust 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Priorytety Rady Rynku Pracy w roku 2016 (37 703 tys. zł):

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/ zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi oraz w branży usług opiekuńczych;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np. w branży górnictwa węglowego, w celu utrzymania zatrudnienia;
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia;
  5. zaspokajanie zapotrzebowania powiatów, które będą wnioskowały o dodatkowe kwoty KFS na finansowanie kształcenia ustawicznego u pracodawców.

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu szkoleniowego zostanie ogłoszony na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. po pozyskaniu i zatwierdzeniu limitu środków na rok 2016.

Wnioski złożone poza terminem naboru nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Więcej informacji na stronie PUP w Gorzowie Wlkp. http://www.gorzow.pup.info.pl/