Zapytania ofertowe

head 2

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy : przeprowadzenia egzaminów wg wspólnego słownika zamówień (CPV) 80000000-4

 

            Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wielkopolskim, zwraca się prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usług w postaci przeprowadzenie egzaminów realizowanych w ramach projektu pt. „Uprawnienia Instalatora OZE” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

1. Zamawiający :

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Obotrycka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 720 60 77, fax 95 722 36 68

Zapytanie ofertowe znajduje się na stronie internetowej www.irgorzow.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia :

Wspólny słownik zamówień (CPV) :

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

3. Istota zamówienia – egzaminy zewnętrzne :

Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych wraz z wydaniem certyfikatu:

3.1 Egzamin dla uczestników działania: „Instalator systemów fotowoltaicznych” – dla łącznie 20 osób w podziale na 2 grupy po 10 osób. Wykonawca zapewni właściwą kadrę egzaminacyjną, salę, poczęstunek w postaci serwisu kawowego, wydanie zaświadczeń / certyfikatów.

Termin : Egzamin winien się odbyć po zakończeniu każdej grupy szkoleniowej, nie później niż wrzesień 2014 r.; szczegółowy termin uzależniony jest od terminu zakończenia szkolenia  i będzie każdorazowo uzgadniany z zamawiającym.

3.2 Egzamin dla uczestników działania : „Instalator kotłów i pieców na biomasę” – dla łącznie 10 osób w podziale na 1 grupę po 10 osób. Wykonawca zapewni właściwą kadrę egzaminacyjną, salę, poczęstunek w postaci serwisu kawowego, wydanie zaświadczeń / certyfikatów.

Termin: Egzamin winien się odbyć po zakończeniu każdej grupy szkoleniowej, nie później niż wrzesień 2014 r.; szczegółowy termin uzależniony jest od terminu zakończenia szkolenia  i będzie każdorazowo uzgadniany z zamawiającym.

3.3 Egzamin dla uczestników działania : „Instalator pomp ciepła” – dla łącznie 30 osób w podziale na 3 grupy po 10 osób. Wykonawca zapewni właściwą kadrę egzaminacyjną, salę, poczęstunek w postaci serwisu kawowego, wydanie zaświadczeń / certyfikatów.

Termin: Egzamin winien się odbyć po zakończeniu każdej grupy szkoleniowej, nie później niż wrzesień 2014 r.; szczegółowy termin uzależniony jest od terminu zakończenia szkolenia  i będzie każdorazowo uzgadniany z zamawiającym.

3.4 Egzamin dla uczestników działania : „Instalator słonecznych systemów grzewczych” – dla łącznie 20 osób w podziale na 2 grupy po 10 osób. Wykonawca zapewni właściwą kadrę egzaminacyjną, salę, poczęstunek w postaci serwisu kawowego, wydanie zaświadczeń / certyfikatów.

Termin: Egzamin winien się odbyć po zakończeniu każdej grupy szkoleniowej, nie później niż wrzesień 2014 r.; szczegółowy termin uzależniony jest od terminu zakończenia szkolenia  i będzie każdorazowo uzgadniany z zamawiającym.

Miejsce : Realizacja egzaminów będzie odbywać się na terenie województwa lubuskiego, w miejscowościach uzależnionych od rezultatów przeprowadzonej rekrutacji i realizacji szkolenia/kursu.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany – przesunięcia ilości grup pomiędzy rodzajami egzaminów, w zależności od wyników rekrutacji i przeprowadzonych szkoleń / kursów.

Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wprowadzenia w czasie trwania projektu nowych regulacji prawnych (w formie ustaw, rozporządzeń, itp.) dotyczących egzaminów w wyżej wymienionych zakresach tematycznych szkoleń, Wykonawca zapewni dla wszystkich uczestników przeprowadzenie egzaminów zgodnie z nowymi przepisami i regulacjami. Do czasu wprowadzenia nowych regulacji prawnych Wykonawcę obowiązują obecne przepisy i interpretacje.

W szczególności w przypadku umocowania się kompetencji egzaminacyjnych Urzędu Dozoru Technicznego, Wykonawca zapewni przeprowadzenie egzaminów i wydanie certyfikatów przez ten Urząd.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków :

Dla realizacji wyżej wymienionych zadań, Wykonawca powinien spełniać następujące wymogi oraz przedstawić następujące dokumenty na ich potwierdzenie :

  • Wykonawca zapewni właściwą kadrę egzaminacyjną, tj. posiadającą odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie w przeprowadzaniu egzaminów ;
  • Wykonawca jest zobowiązany wykazać ( potwierdzić ), posiadanie uprawnień do przeprowadzania egzaminów ;
  • Wykonawca załączy aktualny odpis z właściwego rejestru tj. odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do rejestru KRS wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty ;
  • Wykonawca przedstawi oświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega  z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ;
  • Wykonawca przedstawi oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ;
  • Wykonawca przedstawi aktualną opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 złotych.

Dodatkowo składający ofertę jest zobowiązany do złożenia podpisanych oświadczeń stanowiących załącznik nr 2 i nr 3 do oferty.

5. Sposób przygotowania oferty :

5.1 Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim, na komputerze, maszynie    do pisania lub ręcznie – długopisem, bądź niezmywalnym atramentem na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.

5.2 Oferta musi zawierać :

1) Pełną nazwę Oferenta ;
2) Adres lub siedzibę Oferenta ;
3) Numer telefonu ;
4) Numer NIP ;
5) Cenę oferty przedstawioną, jako cena brutto, przy czym :

a) cena brutto zawiera podatek VAT, który oferent jest zobowiązany naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 5 kwietnia 2004 r. nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami ) ;

b) Rozliczenia między Zamawiającym, a Oferentem prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej ( złoty polski ). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

5.3 Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

5.4 Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Oferent.

5.5 Należy ponumerować wszystkie strony i spiąć ofertę w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.

5.6 Opracowany przez Zamawiającego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego stanowi wyłącznie propozycję, co do formy wymaganego dokumentu. Dopuszcza się przedstawienie wymaganego załącznika w formie własnej opracowanej przez Oferenta, pod warunkiem, iż będzie on zawierał wszystkie żądane przez Zamawiającego informacje.

5.7 Oferta musi być podpisana przez osobę ( osoby ) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

5.8 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.

5.9 Oferent zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób : „Odpowiedź na zapytanie ofertowe : „Uprawnienia Instalatora OZE”, z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ PRZED 31.07.2014r. godz. 10.15”.
Na kopercie należy podać nazwę i adres Oferenta, by umożliwić zwrot    nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

5.10 Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

5.11 Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Oferent zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy firmy oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofertach.

5.12 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości  publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tekst jednolity Dz. U. 03.153.1503 ).

5.13 Oferent jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których  wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na przeprowadzenie egzaminów.

5.14 Termin związania ofertą 30 dni.

Szczegółowych informacji udziela Pan Zenon Witulski tel. 957206077,
e-mail : [email protected]

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert :

6.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. : w Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Obotryckiej 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski do dnia 31.07.2014r., do godz. 10.00.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Oferentom bez ich otwierania.

6.2 Zamawiający otworzy oferty w dniu 31.07.2014 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert ma charakter publiczny – odbywa się w obecności zainteresowanych uczestników.

6.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana wysokość kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

6.4 W trakcie otwarcia ofert podaje się do wiadomości publicznej nazwę i adres Oferenta, oferowaną cenę, warunki płatności.

7. Kryteria oraz sposób oceny ofert :

7.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów :

Nr :

Nazwa kryterium :

Waga :

1.

Cena ( koszt )

100 %

7.2 Punkty będą liczone według następujących wzorów :

Nr kryterium :

Wzór :

1.

Cena ( koszt )Liczba punktów = ( Cmin / Cof ) x 100 * waga

gdzie :

  • Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
  • Cof – cena podana w ofercie

 7.3 W toku dokonywania badania i oceny oferty Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień treści złożonych przez niego w ofercie.

7.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

7.5 Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na udzielenie zamówienia, oferta ta zostanie odrzucona, a wybrana zostanie następna oferta o najwyższej wartości punktowej,      jeżeli cena zawarta w tej ofercie nie będzie przewyższać kwoty, którą   Zamawiający może przeznaczyć na udzielenie zamówienia.

8.  Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

8.1 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty w terminie określonym w pkt. 6.1 pisemnie.

8.2 Zawarcie umowy nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wybory najkorzystniejszej oferty.

Jednocześnie informujemy, iż:

– Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zapytanie i jest ono dla nich wiążące.

– Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 4. ZAŁĄCZNIKI :

Wzór formularza oferty.
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień, wiedzy i doświadczenia.

Archives by category

Archives by month