Dokumenty niezbędne do egzaminu czeladniczego pracownika młodocianego .

Wniosek +klauzula

Załączniki:

 1. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny). Wymiar 35*45mm
 2. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na niżej podany rachunek bankowy. 969,46zł
 3. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem potwierdzającym realizację nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu).
 4. W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie nauki zawodu.
 5. Zaświadczenie, oświadczenie o odbyciu kształcenia praktycznego
 6. Dokument/y potwierdzający/e uzyskanie tytułu laureata w wybranym konkursie, olimpiadzie lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim – dokumenty umożliwiają uzyskanie zwolnienia ze zdawania wybranych zadań lub tematów egzaminacyjnych.
  Należy przedstawić oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia.
  Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do indywidualnych potrzeb składają dodatkowe dokumenty informujące o powyższej sprawie.
  Nr rachunku bankowego izby rzemieślniczej na który należy wpłacić opłatę za egzamin:
  GBS/O Gorzów Wielkopolski 95 8363 0004 0026 2293 2000 0001