INFORMACJA O PLANOWANYCH DZIAŁANIACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH NA ROK 2019

Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

 

 

INFORMACJA O PLANOWANYCH DZIAŁANIACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH NA ROK 2019

 

Z przepisów załącznika XII rozporządzenia ogólnego wynika obowiązek rocznej aktualizacji strategii komunikacji określającej działania informacyjne i komunikacyjne, które mają być przeprowadzone  w kolejnym roku. Zgodnie z ww. wymogiem Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym prezentuje poniżej planowane działania informacyjne i promocyjne na rok 2019.

 

 

  1. CELE STRATEGII KOMUNIKACJI

 

Cel strategiczny RPO:

 

Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców województwa lubuskiego poprzez wykorzystanie i wzmocnienie potencjałów regionu i skoncentrowane niwelowanie barier rozwojowych.

 

Cel nadrzędny i cele szczegółowe SK:

Komunikacja Funduszy Europejskich wspomaga wykorzystanie środków z regionalnego programu operacyjnego województwa lubuskiego dla realizacji celów rozwojowych regionu. Aktywizacja mieszkańców województwa lubuskiego w ubieganiu się o pomoc z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; wspieranie beneficjentów RPO – Lubuskie 2020 w realizacji projektów; zapewnienie mieszkańcom województwa lubuskiego informację na temat projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

 

Najważniejsze zadania do realizacji w roku 2019

 

1.Kampania promocyjna o szerokim zasięgu – jako przedsięwzięcie, w którym wykorzystanych zostanie kilka narzędzi jednocześnie. W wyniku przeprowadzonej kampanii wzrośnie jakość i ilość składanych projektów oraz wzrośnie poziom wykorzystania alokacji na 2019 rok oraz ukazanie efektów interwencji programu ze wskazaniem dobrych praktyk wykorzystania środków RPO-L2020.

W 2019 r. kampania będzie miała charakter „poleć”, „zobacz”, gdzie za pomocą wielu narzędzi promocji mieszkańcy regionu będą mogli zyskać większą świadomość związaną z tym jakie jest przeznaczenie środków unijnych w ramach programu oraz jakie korzyści płyną z ich dobrego wykorzystania, co przyczyni się do zwiększenia widoczności efektów polityki spójności. Kolejnym zadaniem pozostaje wciąż charakter pronaborowy działań informacyjno-promocyjnych, który koncentrować się ma na informowaniu o możliwościach wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, informowaniu o naborach oraz będzie zachęcała do aplikowania
o nowe środki. Szczególnie w obszarach wymagających intensywniejszego dotarcia do potencjalnych beneficjentów. Przekaz kampanii promocyjnej o szerokim zasięgu trafi do wskazanych grup docelowych, ujętych w Strategii komunikacji RPO – Lubuskie 2020, ale przede wszystkim do potencjalnych beneficjentów. W ramach kampanii zaplanowano kompleksową organizację działań informacyjnych: ogłaszane nabory będą poprzedzone odpowiednimi działaniami w mediach, na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Ponadto w ramach ogłaszanych konkursów organizowane będą szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, a następnie dla beneficjentów programu (tematyka będzie dopasowana do zgłaszanych potrzeb). W ramach kampanii  zostaną przygotowane/ wyemitowane m.in. spoty/filmy telewizyjne, audycje radiowe, publikacje prasowe, oraz wielkoformatowe nośniki reklamowe, billboardy, które będą informowały o możliwościach wsparcia oraz ukazywały efekty zrealizowanych dotychczas działań. Do kampanii jako przykłady zostaną wybrane m.in. te typy projektów, które będą mogły być dofinansowane w ramach RPO-Lubuskie 2020. W ramach kampanii zaplanowano również prowadzenie działań informacyjnych podczas imprez terenowych, w tym w formie mobilnych punktów informacyjnych.

Wszelkie działania realizowane w ramach kampanii o szerokim zasięgu zostaną skoordynowane
i będą ze sobą spójne.

  1. Dni Otwarte Funduszy Europejskich – kontynuacja działania z sukcesem zorganizowanego w latach 2014-2018. Działanie zostanie zrealizowane m.in. we współpracy z Ministerstwem Inwestycji
    i Rozwoju oraz z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie Funduszy Europejskich w woj. lubuskim w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020. Podczas Dni Otwartych FE działania informacyjno-promocyjne zostaną przeprowadzone przez beneficjentów, którzy skorzystali i korzystają ze środków unijnych w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020, a w dalszej kolejności
    w perspektywie 2007-2013. Z tej okazji zostaną zrealizowane różnego rodzaju wydarzenia, obejmujące zarówno projekty dofinansowane ze środków EFRR, jak i EFS. Celem Dni Otwartych FE będzie przedstawienie pośrednich korzyści dla ogółu społeczeństwa, jakie wynikają ze zrealizowanych projektów (w ten sposób zniwelowane zostanie poczucie znajdowania się poza grupą docelową Funduszy Europejskich). Dni Otwarte Funduszy Europejskich będą spójne z koncepcją przedstawioną przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Działanie zostanie zorganizowane w maju 2019 r.

 

Planowane działania

Typ działań KTÓRY CEL ZE

strategii

REALIZUJE TO DZIAŁANIE (NUMER)

Główne działania wraz ze skrótowym

OPISEM

Grupy docelowe Termin

(kwartał)

Działania informacyjno- promocyjne o szerokim zasięgu 1,3,4 Główny nacisk w działaniach zaplanowanych w ramach kampanii zostanie położony na komunikowanie efektów wdrażania FE.

Elementem stałym kampanii będą działania przedstawiające korzyści wynikające z wdrażania FE w województwie lubuskim oraz promocja źródeł informacji i edukacji o programie, takich jak serwis www.

Kampania zostanie przeprowadzona w oparciu o lokalne
i regionalne media, Internet i outdoor. Narzędzia proponowane do wykorzystania w kampanii to m.in. spoty reklamowe/filmy telewizyjne, publikacje prasowe, materiały sponsorowane i banery na portalach lokalnych i regionalnych, spoty radiowe, social media (np.: FB, YouTube,). Działania zaplanowane w kampanii będą spójne i wzajemnie się uzupełniające z działaniami informacyjnymi dotyczącymi naborów, zapewniając tym samym kompleksową komunikację FE w województwie.

Potencjalni beneficjenci, uczestnicy projektów, odbiorcy rezultatów I kwartał – IV kwartał 2019 r.
Koordynacja, w tym badania i ewaluacja, wymiana doświadczeń Działanie wspierające realizację Strategii Koordynacja systemu informacji i promocji, w tym edukacji:

IZ RPO będzie koordynowała prace IP (Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze) w celu prowadzenia spójnych działań informacyjno – promocyjnych. W związku z tym IZ RPO będzie m. in.:

a)     organizować spotkania grupy roboczej IZ-IP ds. informacji i promocji (min. 1 spotkanie),

b)     analizować sprawozdania z realizacji działań informacyjno – promocyjnych dot. RPO- Lubuskie 2020 w woj. lubuskim, realizowane przez IP,

c)     przygotowywać zbiorcze sprawozdanie z realizacji działań informacyjno- promocyjnych dot. RPO – Lubuskie 2020 w woj. lubuskim,

d)     aktualizować dokumenty strategiczne i planistyczne dot RPO – Lubuskie 2020.

Koordynatorem działań informacyjno – promocyjnych dot. RPO – Lubuskie 2020 jest Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL.

Grupa Sterująca ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich:

Udział pracowników IZ RPO w pracach Grupy Sterującej ds. Informacji i Promocji Funduszy Europejskich na potrzeby promocji programów w ramach działań MIiR. Działanie  ma na celu wymianę informacji, doświadczeń oraz współpracę dotyczącą przekazywania niezbędnych informacji do Komisji Europejskiej.

 

Udział w działaniach organizowanych m.in. przez instytucje odpowiedzialne za wdrażanie programów EWT w województwie lubuskim, uwzględniając, że projekty Interreg mogą:

a)     wnosić wkład w realizację dokumentów regionalnych,

b)     przyczyniać się do modernizacji i wprowadzać szeroko rozumiane innowacje w regionie,

c)     służyć planowaniu lepszej jakości projektów do RPO,

d)     ulepszenie istniejących rozwiązań,

służyć planowaniu zmian w konkretnych instrumentach polityki.

 

Pracownicy zaangażowani w proces wdrażania RPO – Lubuskie 2020 I kwartał – IV kwartał 2019 r.
Działania

informacyjne

1,2,3 Portale i serwisy internetowe:

Działanie obejmuje:

a) prowadzenie serwisu internetowego rpo.lubuskie.pl

b) umieszczanie informacji dotyczących RPO na Portalu Funduszy Europejskich.

Baza wiedzy:

Działanie obejmuje umieszczanie informacji dotyczących RPO – L2020 w Bazie Wiedzy oraz korzystanie z jej zasobów.

 

Mapa dotacji:

Działanie obejmuje umieszczanie informacji o projektach współfinansowanych z RPO – L2020. IZ/IP zamieszcza 3 opisy projektów na Mapie Dotacji UE miesięcznie.

Zlecenie i zrealizowanie sesji fotograficznej dotyczącej projektów RPO – L2020. W umowie z Wykonawcą zostaną zawarte odpowiednie zapisy dotyczące przekazania części zdjęć do wykorzystania w działaniach informacyjno – promocyjnych Ministerstwa i KE.

 

Wyszukiwarka Dotacji:

Działanie polega na publikacji i aktualizacji informacji o naborach konkursowych w ramach RPO – L2020.

 

 

Beneficjenci, potencjalni beneficjenci, uczestnicy projektów, potencjalni uczestnicy projektów, odbiorcy rezultatów, Instytucje zaangażowane w zarządzanie i wdrażanie Funduszy Europejskich w Polsce, mieszkańcy województwa I kwartał – IV kwartał 2019 r.
Działania edukacyjne 1,2 Szkolenia dla beneficjentów (Szkolenia stacjonarne)

Planuje się organizację i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów na temat:

1. realizacji projektów w ramach RPO – Lubuskie 2020

2. zasad prawidłowego rozliczania projektów

3 zasad skutecznej promocji realizowanych projektów.

Wszystkim uczestnikom szkoleń zostaną zapewnione materiały szkoleniowe.

Ostateczna tematyka szkoleń będzie uzależniona od bieżących kwestii problematycznych pojawiających się podczas procesu wdrażania RPO – Lubuskie 2020.

Szkolenia będą organizowane w miejscach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (m.in. w miejscach o ułatwionym dostępie tj. bez barier architektonicznych).

Przewidywana liczba szkoleń min. 4

Planowana liczba uczestników wszystkich szkoleń: 100 osób.

Działanie obejmuje również organizację spotkań informacyjnych
i konsultacyjnych dotyczących RPO – Lubuskie 2020.
Część spotkań będzie obejmowała konsultację dokumentów kluczowych dotyczących wdrażania RPO-L2020,  strategii regionalnych celem aktualizacji.

Działanie obejmuje również organizację i przeprowadzenie spotkań

informacyjnych dla beneficjentów na temat planowanego ogłoszenia naboru projektów pozakonkursowych oraz dla potencjalnych beneficjentów na temat planowanego ogłoszenia naboru projektów konkursowych.

Spotkania, min. 4 (w tym 2 spotkania organizowane przez IP), odbywać się będą w różnych miejscach na terenie województwa lubuskiego. Liczba uczestników dostosowana będzie do rzeczywistych potrzeb.

 

Szkolenia dla beneficjentów (Szkolenia online)

Planuje się:

1. realizację minimum 1 krótkiego praktycznego webinarium, poświęconego zagadnieniom istotnym dla beneficjentów

2. realizację minimum 1 tutorialu poświęconego zagadnieniom istotnym dla beneficjentów.

Materiały będą dostępne w serwisie internetowym programu lub na stronie www.lubuskie.pl

 

 

 

 

Beneficjenci (w tym m.in. dla beneficjentów z sektora MŚP), beneficjenci, potencjalni beneficjenci, pracownicy zaangażowani w proces wdrażania RPO – Lubuskie 2020

 

  Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów

(Szkolenia stacjonarne)

Działanie obejmuje organizację i przeprowadzenie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów na temat:

1. możliwości pozyskiwania dofinansowania z RPO – Lubuskie 2020

2. zasad skutecznego aplikowania o środki w ramach RPO – Lubuskie 2020

3. LSI2020 (IP RPO)

Wszystkim uczestnikom szkoleń zostaną zapewnione materiały szkoleniowe.

Ostateczna tematyka szkoleń będzie uzależniona od zapotrzebowania zgłaszanego przez potencjalnych beneficjentów oraz terminów ogłaszanych konkursów w ramach RPO – Lubuskie 2020 oraz poziomu zainteresowania danymi naborami.

Szkolenia będą organizowane w miejscach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (m.in. w miejscach o ułatwionym dostępie tj. bez barier architektonicznych)

Przewidywana liczba szkoleń minimum 4 szkolenia. Działanie obejmuje również organizację spotkań informacyjnych
i konsultacyjnych dotyczących RPO – Lubuskie 2020.

Część spotkań będzie obejmowała konsultację dokumentów kluczowych dotyczących wdrażania RPO-L2020, strategii regionalnych celem aktualizacji.

Działanie obejmuje również organizację i przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla beneficjentów na temat planowanego ogłoszenia naboru projektów pozakonkursowych oraz dla potencjalnych beneficjentów na temat planowanego ogłoszenia naboru projektów konkursowych.

Spotkania, min. 4 (w tym 2 spotkania organizowane przez IP), odbywać się będą w różnych miejscach na terenie województwa lubuskiego. Liczba uczestników dostosowana będzie do rzeczywistych potrzeb.

 

Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów

(Szkolenia online)

Planuje się:

1. realizację minimum 1 krótkiego praktycznego webinarium, poświęconego zagadnieniom istotnym dla potencjalnych beneficjentów

2 realizację minimum 1 tutorialu pomagającego w zrozumieniu i wypełnieniu wymaganych procedur związanych z ubieganiem się o fundusze europejskie.

Materiały będą dostępne w serwisie internetowym programu lub na stronie www.lubuskie.pl

 

Inne (np. spotkania informacyjne, szkolenia dla pracowników systemu wdrażania)

Planowane jest zorganizowanie min. 2 szkoleń, w których weźmie udział łącznie min. 80 uczestników. Szkolenia dotyczyć będą zagadnień związanych z perspektywą finansową 2014-2020, z Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, politykami horyzontalnymi itp., m.in.  PZP, rozliczanie projektów. Szkolenia prowadzone będą przez ekspertów zewnętrznych.

Szkolenia odbędą się na terenie województwa lubuskiego.

 

Działania informacyjno- promocyjne: współpraca z mediami i działania w Internecie 1,3,4 Pakiet działań pronaborowych

Dla każdego naboru/ przygotowane zostaną następujące działania:

– publikacja ogłoszenia o konkursie na PFE (w tym w wyszukiwarce dotacji)

– publikacja ogłoszenia  o konkursie na stronie internetowej  IOK/IZ-  – wysłanie informacji  o konkursie do PIFE

– wysłanie newslettera z informacją o konkursie lub jeśli instytucja nie dysponuje tym narzędziem, wysłanie informacji o konkursie  emailem em

 

– wysłanie notatki prasowej na temat ogłaszanego konkursu

 

 

 

Nabory/konkursy na trudniejsze/ mało popularne  działania objęte zostaną rozszerzonym pakietem działań promocyjnych, na który składać się będzie dodatkowo (zaznacz właściwe)

 

Potencjalni beneficjenci, beneficjenci, uczestnicy projektów, odbiorcy rezultatów.
  – wysłanie notatki prasowej na temat ogłaszanego konkursu.

Nabory/konkursy na trudniejsze/ mało popularne  działania objęte zostaną rozszerzonym pakietem działań promocyjnych, na który składać się będzie dodatkowo:

– organizacja spotkania/szkolenia informacyjnego

– publikacja ogłoszenia  konkursie w prasie lokalnej/regionalnej

– W przypadku trudnych i mało popularnych konkursów przewidujemy wzmocnienie działań promocyjnych poprzez prowadzenie konsultacji (m.in. z zakresu skutecznego aplikowania na dany nabór) z potencjalnymi beneficjentami. W przypadku braku złożonych wniosków ponowne ogłoszenie naboru.

 

Działania dla MŚP (potencjalni beneficjenci)

Planuje się m.in. szkolenie, konsultacje otwarte dla potencjalnych beneficjentów z sektora MŚP dotyczące m.in. możliwości pozyskiwania dofinansowania z RPO – Lubuskie 2020, zasad skutecznego aplikowania o środki w ramach RPO – Lubuskie 2020, LSI2020 (IP RPO).

 

Działania dla MŚP (beneficjenci)

Planuje się m.in. szkolenie, konsultacje otwarte dla  beneficjentów z sektora MŚP dotyczące m.in. z rozliczania projektów, PZP. Kampania informacyjno-promocyjna szerokiego zasięgu komunikująca efekty wdrażania RPO L2020 – szczegóły znajdują się w tabeli 3.

 

Imprezy otwarte i inne 3,4 Eventy, pikniki, festyny

Imprezy organizowane w województwie lubuskim– udział w minimum 4 wydarzeniach (m.in. gdy tematyka wydarzenia jest zbieżna z obszarami wsparcia RPO – L2020 lub gdy odwiedzającymi są faktycznie grupy potencjalnych beneficjentów lub beneficjenci).  Działanie obejmujące udział  w wydarzeniu w charakterze wystawcy na stoisku informacyjnym/ promocyjnym w wydarzeniach o charakterze kosztowym.

 

Konferencje prasowe, śniadania prasowe, wyjazd prasowy, uroczyste podpisanie umowy itp.

W ramach działania planowana jest promocja RPO – L2020 podczas uroczystego podpisania umów, jak również konferencji prasowych. W 2019 r. planowany jest udział w min. 4 spotkaniach tego typu (organizacja konferencji prasowych podczas spotkania uroczystego podpisania umów o dofinansowanie projektów).

 

Organizacja akcji Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Pozyskanie partnerów oraz wsparcie w organizacji Dni Otwartych Funduszy Europejskich w siedzibach beneficjentów. Działania wspierające DOFE oraz beneficjentów programu będą realizowane poprzez: mailing informacji, strony internetowe, informowanie o udziale partnera w organizacji DOFE, przekazanie materiałów informacyjno-promocyjnych, na terenie województwa lubuskiego. Obecność wzbogacona o dodatkowe działania dostosowane do szerokiej grupy odbiorców. Dni Otwarte Funduszy Europejskich będą spójne z koncepcją przedstawioną przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Działanie zostanie zorganizowane w maju 2019 r. W celu wyeksponowania w przestrzeni publicznej miejsc, gdzie odbędą się Dni Otwarte zostaną przygotowane m.in. oznaczenia wizualne w postaci flag, stojaków reklamowych, itp.

 

Inne

Zaplanowano min. 1 konferencje prezentującą stopień wdrażania RPO – L2020 w województwie lubuskim oraz plany działania (przede wszystkim – planowane w 2019 r. nabory).

Ogół społeczeństwa
Konkursy Konkursy będą dotyczyły szeroko rozumianej tematyki funduszy europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wsparcia RPO – L2020. Ich celem będzie zaangażowanie oraz pogłębienie wiedzy na temat wdrażania środków unijnych w województwie lubuskim wśród potencjalnych beneficjentów, a także odbiorców rezultatów. Zawarte w konkursach treści będą akcentować efekty wdrażania środków unijnych w bezpośrednim otoczeniu mieszkańców lubuskiego.

Planowane są min. 2 konkursy dotyczące efektów wdrażania środków unijnych, w formie np.: quizu z zakresu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Unii Europejskiej oraz Funduszy Unijnych. Szacowana liczba uczestników to ok.150 osób

 

Publikacje, materiały wystawiennicze i wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych Publikacje

W ramach działania zostaną wydane m.in. broszury tematyczne dotyczące m.in. dobrych praktyk projektów już zrealizowanych dostarczające potencjalnym beneficjentom, beneficjentom oraz pozostałym zainteresowanym wiedzy w ww. zakresie. Broszury będą dystrybuowane m.in. na konferencjach, spotkaniach informacyjnych, szkoleniach dla beneficjentów oraz na stoiskach informacyjno – promocyjnych podczas różnego typu imprez masowych.

Materiały promocyjne, dystrybuowane będą m.in. podczas spotkań informacyjno-promocyjnych, szkoleń, imprez plenerowych (np. długopisy, notatniki, torby papierowe, itp.).

W ramach zadania wykonanie nowych materiałów wystawienniczych zgodnie z nową wizualizacją na lata 2014 – 2020, jak również dostosowanie obecnych materiałów do nowej wizualizacji.