FAQ-Pytania

Najczęściej zadawane pytania

I .Lubuska Izba Rzemieślnicza w Gorzowie Wlkp.

1. Czym zajmuje się Lubuska Izba Rzemieślnicza w Gorzowie Wlkp.?

Izba obejmuje swoim działaniem obszar województwa lubuskiego i części województwa zachodniopomorskiego, zrzesza cechy rzemiosł oraz spółdzielnie rzemieślnicze z danego terytorium.
Do podstawowych zadań izby należy: reprezentowanie zrzeszonych w niej organizacji i członków wobec organów władzy, administracji państwowej i samorządowej, ochrona interesów członków izby, pomoc doradcza i szkoleniowa.

Istotną część działalności izby stanowi oświata zawodowa. Izba powołuje komisje egzaminacyjne, które przeprowadzają egzaminy na tytuł mistrza i czeladnika. Nadzór nad działalnością komisji egzaminacyjnych izby sprawuje Związek Rzemiosła Polskiego. Wydawane przez izbę dokumenty kwalifikacyjne – świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie – mają wagę dokumentów państwowych.

Izba nawiązuje i prowadzi współpracę z partnerskimi zagranicznymi organizacjami samorządu rzemiosła, realizując wspólne przedsięwzięcia z zakresu szkoleń i doskonalenia zawodowego, wymiany mistrzów i uczniów, organizacji targów wystaw, konferencji i seminariów, promocji regionów oraz wspierania współpracy między przedsiębiorcami.

2. W jakich sprawach mogę kontaktować się z Lubuską Izbą Rzemieślniczą w Gorzowie Wlkp.?

Izba udziela odpowiedzi odnośnie:

  • Egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza (procedury, wymagane dokumenty, standardy, terminy egzaminów).
  • Kursów pedagogicznych.
  • Konkursów organizowanych przez Izbę.

II. Cechy

1. Czym zajmują się Cechy?

Cechy to lokalne organizacje społeczno-zawodowe i gospodarcze zrzeszające rzemieślników z danego miasta, regionu, bądź branży. Do głównych zadań cechów należy prowadzenie działalności społeczno-oświatowej, kulturalnej i gospodarczej na rzecz członków, integracja i podtrzymywanie więzi środowiskowych oraz promowanie etyki zawodowej.

Cechy są ważnym elementem systemu kształcenia zawodowego. To one sprawdzają uprawnienia mistrzów szkolących i odpowiadają za prawidłowość umów zawartych między mistrzami i uczniami.

2. W jakich sprawach mogę kontaktować się z Cechami?

Cechy udzielają odpowiedzi odnośnie:

  • Umów zawieranych z młodocianymi.
  • Zakładów zrzeszonych.

III. Egzaminy

1. W jaki sposób mogę przystąpić do egzaminu czeladniczego?

Jeśli kandydat uczęszczał na praktyczną naukę zawodu u rzemieślnika, zobowiązany jest podejść do egzaminu czeladniczego. Za wszelkie formalności związane z egzaminem odpowiada pracodawca. Izba rozpoczyna procedurę egzaminacyjną od momentu otrzymania kompletu dokumentów z cechu wraz z opłatą za egzamin.

Jeśli kandydat nie uczęszczał na praktyczną naukę zawodu ale spełnia inne warunki, określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, powinien zgłosić się do Izby, w celu złożenia oryginałów dokumentów, kwalifikujących kandydata do egzaminu, lub ich kopii wraz z oryginałami. Izba rozpoczyna procedurę egzaminacyjną od momentu otrzymania kompletu dokumentów od kandydata wraz z opłatą za egzamin.

2. Ile kosztuje egzamin czeladniczy i kto za niego płaci?

Stawka opłaty za egzamin czeladniczy, zgodnie z ustawą o rzemiośle, stanowi 15 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa GUS. Od 20.01.2016 r. wynosi ona 642 zł.

Młodociani pracownicy – przy pierwszym podejściu kandydata do egzaminu płaci za niego pracodawca. W przypadku nie zdania egzaminu pracodawca może, ale nie jest zobowiązany do płacenia za egzamin poprawkowy.

Pozostali – opłatę ponosi kandydat do egzaminu.

Każdy kolejny egzamin (poprawkowy) kosztuje 321 zł, płaci za niego kandydat do egzaminu.

3. Ile kosztuje egzamin mistrzowski i kto za niego płaci?

Stawka opłaty za egzamin mistrzowski, zgodnie z ustawą o rzemiośle, stanowi 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa GUS. Od 20.01.2016 r. wynosi ona 1284 zł. Opłatę ponosi kandydat do egzaminu. W przypadku nie zdania egzaminu kandydat płaci za każdy kolejny egzamin (poprawkowy) 642 zł.

4. Kiedy odbędzie się mój egzamin?

Każdy kandydat do tytułu czeladnika lub mistrza informowany jest listownie (w wyjątkowych przypadkach telefonicznie) o terminie egzaminu. Zawiadomienie o egzaminie wysyłane jest minimum 14 dni przed planowanym egzaminem. Harmonogram egzaminów dostępny jest również na naszej stronie internetowej. Prosimy o regularne odwiedzanie zakładki Terminy egzaminów. Może okazać się, że termin egzaminu przedstawiony w harmonogramie ulegnie zmianie.

5. Jak przebiega egzamin czeladniczy i egzamin mistrzowski?

Egzamin przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym.

  • Etap praktyczny egzaminu polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne.
  • Etap teoretyczny egzaminu przeprowadza się: w części pisemnej i części ustnej.

Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni. Etap praktyczny egzaminu przeprowadza się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych. W trakcie egzaminu każdy zdający pracuje przy osobnym stanowisku pracy. Nadzór nad wykonywaniem zadań egzaminacyjnych sprawuje co najmniej dwóch członków zespołu egzaminacyjnego.

Czas trwania części pisemnej etapu teoretycznego egzaminu nie może być krótszy niż 45 minut i dłuższy niż 210 minut. Część pisemna etapu teoretycznego egzaminu odbywa się w warunkach zapewniających samodzielną pracę zdającego. W części pisemnej etapu teoretycznego egzaminu zdający odpowiada na co najmniej dwa pytania z zakresu każdego tematu egzaminu, zawarte w arkuszu egzaminacyjnym przygotowanym przez izbę rzemieślniczą.

Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut. W części ustnej etapu teoretycznego egzaminu zdający losuje jeden zestaw zawierający po trzy pytania z zakresu każdego tematu egzaminu. Na zapoznanie się z treścią pytań zdający ma około 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części ustnej etapu teoretycznego egzaminu.

UWAGA! Koniec egzaminu występuje wtedy, gdy zdający otrzyma informację na temat uzyskanej oceny i podpisze protokół z egzaminu czeladniczego/mistrzowskiego. Jeśli jest to ocena niedostateczna, musi uzyskać informację, jakie tematy części praktycznej i/lub teoretycznej poprawi  w kolejnym terminie egzaminu.

IV. Świadectwa czeladnicze, dyplomy mistrzowskie, zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego

1. Kiedy mogę się zgłosić do Izby w celu odebrania świadectwa/dyplomu/zaświadczenia?

Standardowy termin odbioru wymienionych dokumentów wynosi 14 dni od zdania egzaminu.
UWAGA!  Przed stawieniem się w Izbie zalecany kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia możliwości odbioru dokumentu.

2. Czy świadectwo/dyplom/zaświadczenie może odebrać za mnie ktoś inny?

Nie. Wymienione dokumenty są drukami ścisłego zarachowania i można je odebrać wyłącznie osobiście. W wyjątkowych przypadkach należy złożyć w Izbie upoważnienie do odbioru dokumentu w celu odebrania go przez osobę upoważnioną.