Uwierzytelnienie, legalizacja, apostille- dokumentu

                   Legalizacja

ŚWIADECTWA CZELADNICZE

DYPLOMY MISTRZOWSKIE

ZAŚWIADCZENIA O ZDANIU EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO

  wydawane przez izby rzemieślnicze mają charakter państwowych dokumentów i jeśli właściciel zamierza wprowadzić je do tzw. obrotu prawnego za granicą – wymagają dokonania czynności związanych z legalizacją dokumentów.

Uprawnionymi do wydania dyplomu mistrzowskiego, świadectwa czeladniczego oraz zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego są wyłącznie izby rzemieślnicze. Uprawnienie to wynika z zapisu art.3 ust.3 ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (tekst jednolity Dz. U. 2015 nr 0 poz 1182 z późniejszymi zmianami, tekst ustawy dostępny na www.zrp.pl). Izby wydają świadectwa czeladnicze, dyplomy mistrzowskie oraz zaświadczenia osobom, które złożyły stosowne egzaminy przed komisjami izb rzemieślniczych. Izby rzemieślnicze, na mocy wymienionej ustawy o rzemiośle, uzyskały prawo potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami czeladniczymi, dyplomami mistrzowskimi i zaświadczeniami o zdaniu egzaminu oraz opatrywania ich pieczęcią z godłem Państwa.

Prawnie uznane dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych na potwierdzenie ich państwowego charakteru są opatrywane okrągłą pieczęcią z godłem RP. Jest to istotna cecha dokumentu, bowiem tylko te organizacje i instytucje przeprowadzające egzaminy mogą używać okrągłej pieczęci, które na mocy ustawy Sejmu RP uzyskały takie upoważnienie. Uprawnienie izb rzemieślniczych wynika z w/w ustawy o rzemiośle.

Wzory świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego oraz zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego – ich tryb wydawania przez izby rzemieślnicze został określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2012 r., poz.1117, tekst dostępny na stronie www.sejm.gov.pl). Rozporządzenie podjęte na podstawie delegacji zawartej w ustawie o rzemiośle i w uzgodnieniu ze Związkiem Rzemiosła Polskiego.

PROCEDURA

Legalizacja świadectw czeladniczych, dyplomów mistrzowskich oraz zaświadczeń o zdaniu egzaminu sprawdzającego

wydanych przez izby rzemieślnicze

Do legalizacji należy przedstawić oryginalny dokument (lub duplikat). Proces legalizacji odbywa się w dwóch etapach:

Etap I- ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO

Autentyczność i poprawność dokumentu Związek Rzemiosła Polskiego potwierdza właściwym wpisem na odwrocie świadectwa, dyplomu bądź zaświadczenia.

wniosek_legalizacja_zrp-1

Upoważnione osoby: Jolanta Kosakowska tel. (48) 22 5044230, Andrzej Stępnikowski tel. (48) 22 5044248, Monika Walterska tel. (48) 22 5044279

 • Adres siedziby: Związek rzemiosła Polskiego,  ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa

Tel./fax. (48 22 50 44 230)

e-mail: [email protected]

 • Opłata – pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, która wynosi 26 zł.

(podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,  Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 783)

Opłatę wnosi się za każdy poświadczony dokument.

Wniesienie opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie ZRP lub bezgotówkowo na rachunek:

Płatność dokonywana w Polsce:

Związek Rzemiosła Polskiego

Ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa

                                                        ODDZIAŁ KORPORACYJNY WARSZAWA

mBank S.A.    KRÓLEWSKA 14         00-950 WARSZAWA

Nr konta: 16 1140 1010 0000 4859 7700 1001

Płatność dokonywana z zagranicy:

IBAN: PL 16 1140 1010 0000 4859 7700 1001

Kod Swift: BREXPLPWWA1

 Legalizacji dokumentów można dokonać na dwa sposoby:

 1. Legalizacja osobiście lub przez osobę trzecią odbywa się w Zespole Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 . W przypadku wizyty w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego – zaleca się telefoniczne ustalenie terminu legalizacji.

Następnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych osobiście lub przez osobę trzecią (nie wymaga to dodatkowego upoważnienia).

Godziny przyjęć 9.00-14.00 (od poniedziałku do piątku).

 Korespondencyjnie – dokumenty można przesłać do ZRP pocztą (również z zagranicy).

Przy poświadczeniu dokumentu drogą korespondencyjną należy koniecznie dołączyć do przesyłki:

 • Dowód wniesienia opłaty w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu (kopię przelewu bankowego).
 • Kopertę z adresem zwrotnym oraz naklejonym znaczkiem właściwej wartości dla rodzaju przesyłki.
 • Wypełniony wniosek (dostępny na zrp.pl)

Poświadczone dokumenty odsyłane są pocztą bezpośrednio do nadawcy, także za granicę.

Związek Rzemiosła Polskiego nie przesyła dokumentów do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Etap II – MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH

Poświadczony przez ZRP dokument, przedstawia sie  w Dziale Legalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który wystawia załącznik pn. „Apostille”:

wniosek_apostille

 • Adres: MSZ Dział Legalizacji, Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa (wejście od ul. Litewskiej)

Tel. (48) 22 5239463 lub (48) 22 5239128

e-mail: [email protected]         

 • Wszystkie informacje dot. poświadczenia dokumentów można uzyskać także w Dziale Informacji Konsularnej MSZ tel. (48) 22 5239451

www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/apostille/apostille

 • Wysokość opłaty skarbowej za wystawienie APOSTILLE wynosi 60 zł.

(podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,  Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 783)

Opłatę wnosi się za każdy poświadczony dokument  gotówką w kasie  MSZ lub bezgotówkowo na rachunek:

 1. Płatność dokonywana w Polsce

Bank Handlowy w Warszawie:

Odbiorca: Urząd m.st. Warszawy, Dzielnica Śródmieście,   ul. Nowogrodzka 43,

Numer rachunku: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

 1. Dla płatności z zagranicy:

SWIFT CODE: CITIPLPX

IBAN: PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Tytułem: opłata skarbowa za wydanie apostille

W MSZ sprawę można załatwić osobiście (w tym osoba trzecia) lub korespondencyjnie.
Opracowanie:
Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej
Związek Rzemiosła Polskiego
Warszawa, czerwiec 2016 r.