Nowe stawki opłat za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie, sprawdzające

Nowe stawki opłat za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie, sprawdzające

Zgodnie ze zmianą ustawy o rzemiośle Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. przyjęła od 5.12.2015 r. nowe stawki opłat za egzaminy: czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające.

Opłaty za egzaminy wynoszą: mistrzowski 30 %, czeladniczy 15 %, sprawdzający 5 %, liczone od podstawy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Za egzamin poprawkowy ustalono opłaty w wysokości 50 % stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.

Od 05.12.2015 r. do 19.01.2016 r. podstawą wyliczenia właściwych opłat za egzaminy była kwota 4138,58 zł (wg obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 20 stycznia 2015 r.). Nowe stawki opłat zostały zaokrąglone zgodnie z zasadą przyjętą w art. 63 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ordynacja podatkowa.

UWAGA AKTUALIZACJA OBWIESZCZENIA NASTĄPIŁA 20.01.2016 R. (WIĘCEJ…)

Nowe stawki opłat za egzaminy od 5 grudnia 2015 r. do 19.01.2016 r. wynoszą:

Egzamin czeladniczy 621 zł
Egzamin mistrzowski 1242 zł
Egzamin sprawdzający 207 zł
Egzamin poprawkowy – 50% stawek dla egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego
311 zł
621 zł
Duplikat świadectwa czeladniczego (opłata w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu) 26 zł

Świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski i zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego wydawane są bezpłatnie.

Legalizacja świadectwa czeladniczego odbywa się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego. Za legalizację pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. W 2016 r. opłata ta wynosi 26 zł.

Związek Rzemiosła Polskiego, na stronie www.zrp.pl, będzie ogłaszał wysokość opłat za poszczególne rodzaje egzaminów – opłaty te dotyczą wszystkich Izb.

Opłaty nie dotyczą działalności komercyjnej izby rzemieślniczej, mają charakter opłat urzędowych i są przeznaczone na utrzymanie bazy technicznej i organizacyjnej, niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia egzaminów z zachowaniem właściwych standardów.

Wobec złożonych do 4 grudnia 2015 r. wniosków o dopuszczenie do egzaminu pobierana będzie dotychczasowa opłata egzaminacyjna:

Egzamin czeladniczy osób pełnoletnich (poza nauką zawodu) 690 zł
Egzamin czeladniczy pełnoletnich rzemieślników i pracowników, członków Izby, cechu oraz spółdzielni 590 zł
Egzamin czeladniczy pracownika młodocianego lub ucznia 490 zł
Egzamin poprawkowy – 30 % stawek dla odpowiedniego typu egzaminu. 207 zł
177 zł
147 zł
Egzamin mistrzowski 990 zł
Egzamin mistrzowski rzemieślników i pracowników, członków Izby, cechu oraz spółdzielni 890 zł
Egzamin poprawkowy – 30 % stawek dla odpowiedniego typu egzaminu. 297 zł
267 zł
Egzamin sprawdzający – 50 % stawek egzaminu czeladniczego
345 zł
295 zł
245 zł

Pytania prosimy kierować pod adres e-mail [email protected]