Opłaty za egzamin

Stawka opłaty za egzamin mistrzowski, zgodnie z ustawą o rzemiośle, stanowi 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa GUS. Od 18.01.2017 r. wynosi ona:

Egzamin mistrzowski 1321 zł
Egzamin poprawkowy 661 zł
Duplikat dyplomu mistrzowskiego (opłata w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu) 26 zł

Dyplom mistrzowski wydawany jest bezpłatnie.

Legalizacja dyplomu mistrzowskiego odbywa się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego. Za legalizację pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. W 2016 r. opłata ta wynosi 26 zł.