Akty prawne

AKTY PRAWNE

Obecnie obowiązujące przepisy, na których podstawie opiera się działalność rzemieślnicza i oświatowa Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.

Ustawa o rzemiośle – tekst ujednolicony 2015

Ustawa o Rzemiośle – ustawa wprowadzająca zmiany w 2015 r.

Kształcenie ustawiczne

Prawo Oświatowe        Ustawa wchodzi w życie z dniem 01 września 2017 r., z wyjątkiem art. 18 i art. 47 ( wchodzą w życie po ogłoszeniu)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych